Nauki o organizacji (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Bednarz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studentów z typologią organizacji,
C2-zapoznanie studentów z metodami projektowania struktur organizacji
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (K_W03),
W2-zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu (K_W05 )
W3-ma podstawową wiedzę o organizacji oraz o zasadach zarządzania taką jednostką (K_W07 )

UMIEJĘTNOŚCI
U1-potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach (K_U01 )
U2-potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1-potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role (K_K01 )
K2-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K03 )
Metody dydaktyczne
praca w grupie, prezentacja, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Organizacja- ujęcie zasobowe-2h
2. Organizacja w otoczeniu-2h
3. Analiza i diagnoza organizacji- 2h
4. Metoda diagnostyczna projektowania struktur-2h
5. Metoda prognostyczna projektowania struktur-2h
6. Organizowanie-studium przypadku-2h
7. Projektowanie zespołów-2h
8. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji-2h
9. Zdefiniowanie podsystemów w organizacji -6 h
10. Definiowanie wymiarów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu-4h
11. Heurystyczne metody zarządzania organizacją-2h
12. Podsumowanie-2h
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie: praca pisemna+ obecność na ćwiczeniach
ocena niedostateczna:
(W) student nie zna podstawowych pojęć związanych z tworzeniem i rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz nie posiada podstawowej wiedzy o organizacji,
(U) student nie potrafi prawidłowo interpretować zjawisk społecznych zachodzących w organizacjach oraz nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania,
(K) student nie współpracuje z grupą przy wykonywaniu zadań, nie wykazuje aktywnej postawy na zajęciach, nie potrafi zorganizować swojej pracy .

ocena dostateczna:
(W) student zna niektóre podstawowe pojęcia związane z tworzeniem i rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada podstawową wiedzę o organizacji,
(U) student potrafi prawidłowo interpretować niektóre zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach oraz potrafi wykorzystać wybrane zagadnienia wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania,
(K) student w pewnym stopniu współpracuje z grupą przy wykonywaniu zadań, wykazuje aktywną postawę na zajęciach, potrafi zorganizować swoją pracę w znacznym stopniu.

ocena dobra:
(W) student zna większość podstawowych pojęć związanych z tworzeniem i rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę o organizacji,
(U) student potrafi prawidłowo interpretować większość zjawisk społecznych zachodzących w organizacjach oraz potrafi wykorzystać większość zagadnień wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania,
(K) student w dobrym stopniu współpracuje z grupą przy wykonywaniu zadań, wykazuje aktywną postawę na zajęciach, potrafi zorganizować swoją pracę bez problemu.

ocena bardzo dobra:
(W) student zna wszystkie omawiane na zajęciach pojęcia związane z tworzeniem i rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości oraz wiedzą o organizacji, (U) student potrafi prawidłowo interpretować wszystkie zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach oraz wykorzystać wszystkie omówione zagadnienia teoretyczne do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania,
(K) student często przyjmuje rolę lidera w grupie, potrafi motywować inne osoby do realizacji zadań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cyfert Sz.,Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2017
Wolniak R., Zarządzanie współczesną organizacją: case study, red., Politechnika Śląska, Gliwice 2015,

Literatura uzupełniająca:
Foltys J.,Management of organization in real and virtual environment: oportunities and challenges, red., Politechnika Opolska, Opole 2016
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę