Analiza wybranych indeksów giełd finansowych (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jerzy Michałowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Celem laboratorium jest samodzielne tworzenie projektów, które nawiązywałyby do tematyki aktualnej, odpowiadały na potrzeby praktyki gospodarczej, by łączyły teorię i praktykę.
C2. Tematy projektów mają prowadzić do autentycznego rozwiązywania poszczególnych zadań.
C3. Realizacja projektu uwzględnia komplet kompetencji przypisanych zajęciom projektowym, nie ograniczając się wyłącznie do aspektów teoretycznych (wiedzy) czy praktyki analitycznej (umiejętności).
C4. Laboratorium ma za zadanie główne kształtowanie kompetencji społecznych.
Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotu i ćwiczeń z Rynków finansowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09_12 ma poszerzoną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę korzystania z usług instytucji systemu finansowego


UMIEJĘTNOŚCI
K_U06_12 potrafi wyceniać podstawowe instrumenty finansowe, jak: bony, certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich rentowność oraz ryzyko inwestycyjne


KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Posiadania świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania, rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności (zgodnie z efektem K_K01),
Nabycie umiejętności współdziałania i pracy w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej (zgodnie z efektem K_K02),
Nabycia umiejętności współpracy przy realizacji złożonych zadań, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe (zgodnie z efektem K_K03),
Wzmocnieniu umiejętności podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości, w duchu krytycyzmu (zgodnie z efektem K_K05),
Wzmocnieniu umiejętności działania w sposób przedsiębiorczy (zgodnie z efektem K_K07).
Metody dydaktyczne
Metody nastawione na stymulowanie aktywności uczestników do pracy zespołowej.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie giełdy finansowej w teorii.
2. Giełdy finansowe na świecie, zwłaszcza w USA i UE.
3. Wskaźniki giełdowe głównych światowych giełd finansowych.
4. Wskaźniki giełdowe i platformy obrotu na GPW.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena uwzględniać będzie to:
1.Jak studenci poszczególnych grup zaprezentują w wybranej formie rozwiązania poszczególnych problemów, dokumentując projekt zgodnie z przyjętymi zasadami.
2. Jak wyglądała dyskusja między grupą prezentującą projekt a pozostałymi studentami (np. oceniając wypowiedź każdego studenta w grupie na każdej prezentacji).
3. Ponieważ zajęcia te mają uaktywnić wszystkich uczestników zajęć i chodzi o to by studenci w grupie wykazali predyspozycje SPOŁECZNE oraz umiejętności prezentacji własnych pomysłów, wątpliwości i sugestie w zakresie tematyki laboratorium (zgodnie z efektem K_U07), obok kompetencji, ocena będzie uwzględniać w znacznym stopniu aktywność studentów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego. Red. nauk. W. Przybylska - Kapuścińska. CeDeWu 2013.
2. Wskaźniki rynku kapitałowego. B. Prusak. CeDeWu 2012.


Literatura uzupełniająca.
1. New Connect. D. Kordela. CeDeWu 2013
2. Opisy indeksów GPW w Warszawie, źródło internetowe: karty indeksów www. gpw.pl/opisy indeksów.

3. Bogactwo indeksów giełdowych, B. Wyżnikiewicz Parkiet, 4.03.2006.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę