Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu, języka, funkcji i zadań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
C2 - Poznanie kierunku i zasad pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
C3 - Nabywanie przez studenta kompetencji poznawczych w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: historia wychowania
W3 - Znajomość zagadnień z przedmiotu dydaktyka ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i opisuje przedmiot badań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, opisuje i definiuj pojęcia z tego zakresu - K_W21.
2. Student opisuje proces rozwoju i przemian teorii i praktyki kształcenia elementarnego - K_W24.
3. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę - K_W26
UMIEJĘTNOŚCI
1.Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz powiązanych z nią subdyscyplin w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów dziecięcych zachowań i zachowań innych podmiotów, w której planuje podjąć pracę - K_U15
2. Student umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi - K_U16
3. Student uzasadnia znaczenie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju dziecka i dalszej jego nauki. Potrafi animować prace nad integralnym rozwojem i wychowaniem małego dziecka - K_U20
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia pracy w przedszkolu i klasach I-III, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego - K_K09
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki.
2. Rozwój teorii i praktyki kształcenia elementarnego.
3. Wybrane koncepcje i systemy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
4. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w zreformowanym systemie oświaty.
5. Zasady planowania i organizacji pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
6. Optymalizacja warunków przebiegu procesu edukacyjnego wspierających integralny rozwój dziecka.
7. Zasady i metody współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami.
8. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna w stopniu wystarczającym przedmiotu badań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nie definiuje pojęć charakterystycznych dla tych subdyscyplin. Nie opisuje metod, zasad, treści i form kształcenia elementarnego oraz zasad planowania i organizowania pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
(U) - Student nie potrafi uzasadnić znaczenia wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju i dziecka i jego dalszej nauki. Nie dokonuje prawidłowej oceny programów i wybranych koncepcji kształcenia elementarnego.
(K) - Student nie uświadamia sobie poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Ocena dostateczna
(W) - Student ma wybiórczą wiedzę na temat przedmiotu badań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, definiuje niektóre pojęcia charakterystyczne dla tych subdyscyplin. Opisuje niektóre metody, zasady, treści i formy kształcenia elementarnego oraz zasady planowania i organizowania pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
(U) - Student w sposób ogólny uzasadnia znaczenia wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju i dziecka i jego dalszej nauki. Nie zawsze dokonuje prawidłowej oceny programów i wybranych koncepcji kształcenia elementarnego.
(K) - Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada wiedzę na temat przedmiotu badań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, definiuje większość pojęć charakterystycznych dla tych subdyscyplin. Opisuje metody, zasady, treści i formy kształcenia elementarnego oraz zasady planowania i organizowania pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
(U) - Student uzasadnia znaczenia wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju i dziecka i jego dalszej nauki. Zwykle dokonuje prawidłowej oceny programów i wybranych koncepcji kształcenia elementarnego.
(K) - Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada szeroką wiedzę na temat przedmiotu badań pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, definiuje pojęcia charakterystyczne dla tych subdyscyplin. Opisuje szczegółowo metody, zasady, treści i formy kształcenia elementarnego oraz zasady planowania i organizowania pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
(U) - Student uzasadnia znaczenia wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju dziecka i jego dalszej nauki. Dokonuje prawidłowej i trafnej oceny programów i wybranych koncepcji kształcenia elementarnego.
(K) - Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2013.
A. Klim - Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, nowa podstawa programowa, Warszawa 2012.
I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000.
D. Klus - Stańska, M. Szczepkowska - Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.
H. Sowińska, R. Michalak (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Kraków 2004
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Podstawa programowa 2017 z komentarzem, ew.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf. 

Literatura uzupełniająca:
I. Adamek, Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach 1-3, Kraków 2001.
I. Adamek, B. Muchacka (red.) Dziecko - uczeń w systemie edukacyjnym: teraźniejszość i przyszłość, Kraków 2010.
G. Kapica, Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej, \"Życie Szkoły\" 2009, nr 4,5.
M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Wyd. KUL, Lublin 2013.
Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków 2006.
Włoch S., Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, Opole 2006.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin