Pedagogika porównawcza (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia badań porównawczych w edukacji.
C2. Przekazanie wiedzy o systemach edukacyjnych wybranych państw europejskich i pozaeuropejskich.
C3. Przekazanie wiedzy o historii rozwoju i współczesnych trendach międzynarodowych badaniach oświatowych.
C4. Przekazanie wiedzy o zmianach edukacyjnych (reformach oświatowych) w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich.
Wymagania wstępne
Podstawy wiedzy z pedagogiki ogólnej, systemów pedagogicznych i historii wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, potrafi je porównywać w perspektywie historycznej, geograficznej i przestrzennej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność streszczania, konstruowania i referowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę, prezentuje postawę pedagogicznej odpowiedzialności.
K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Metody dydaktyczne
Wykład – wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną, dyskusją i analizą systemową.
Treści programowe przedmiotu
Opis treści programowych:
1. Wprowadzenie w problematykę pedagogiki porównawczej: Rozwój pedagogiki porównawczej w kontekście zjawisk i procesów zachodzących w XX wieku. Kierunki rozwoju pedagogiki porównawczej. Podstawowe dylematy. Instytucje zaangażowane w rozwój edukacji porównawczej na świecie.
2. Jak przeprowadzać badania porównawcze? – uwagi metodologiczne: Paradygmaty badań porównawczych: Kontekst i ekwiwalencja jako podstawowe kategorie w badaniach porównawczych. Zasady postępowania metodologicznego. Podstawowe trudności w badaniach porównawczych i międzynarodowych. Tendencje międzynarodowe.
3. Uwarunkowania systemów edukacyjnych. Edukacja jako źródło rozwoju społecznego i ekonomicznego państw.
4. System edukacyjny w perspektywie ogólnej teorii systemów: Budowa systemu – komponenty, zasady tworzenia i modyfikowania – i jego funkcjonowanie w perspektywie OTS. Zastosowanie OTS w analizie i konstruowaniu systemu edukacji.
5. System oświatowy w Polsce – na drodze zmian: podstawowe założenia polskiego systemu. Zmiany w systemie polskim i ich uzasadnienie. Problemy systemu kształcenia po reformach i możliwości ich przezwyciężenia.
6. Systemy oświatowe w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich: Analizy porównawcze systemów: założenia, organizacja, struktura, zarządzanie, podstawowe problemy. Podobieństwa i różnice.
7. Edukacja na świecie na podstawie międzynarodowych badań porównawczych: zróżnicowanie poziomu rozwoju systemów edukacyjnych i ich źródła. Podstawowe problemy.
8. Budowanie wspólnej przestrzeni edukacyjnej w Europie w wybranych obszarach - założenia polityki europejskiej, kierunki zmian i podstawowe programy. Edukacja wobec wyzwań nowoczesnych społeczeństw i gospodarek.
10. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji a rozwiązywanie podstawowych problemów edukacyjnych: podstawowe założenia. Aktualne programy i wynikające z nich możliwości. Zaangażowanie edukacji w rozwiązywanie problemów globalnego świata.
11. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli/pedagogów: Między teorią a praktyką - przygotowanie nauczycieli/pedagogów do wyzwań współczesnego świata. Sytuacja pedagogów/nauczycieli w różnych częściach Europy i świata.
12. Polityka edukacyjna w Polsce i na świecie - priorytety i możliwości działania. Udział instytucji zajmujących się konstruowaniem polityki edukacyjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny lub ustny (do decyzji studentów) sprawdzający efekty kształcenia założone dla przedmiotu.
Każdy student odpowiada na minimum 3 pytania, w tym jedno dotyczące zagadnień ogólnych i dwa dotyczące zagadnień szczegółowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Ahier J., Cosin B., Hales M., Diveristy and Change. Education, Policy and Selection, Routledge, London and New York 1999.
2. Cylkowska-Nowak M., Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie, w: Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
3. Cylkowska-Nowak M., Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2004.
4. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Impuls, Kraków 2011.
5. Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Impuls, Kraków 2007.
6. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2006.
7. Pachociński R., Pedagogika porównawcza, Wydawnictwo Akademickie Żak 2007.
8. Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C., Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków 2012.
9. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków 2010.
10. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2006.
11. Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w świecie, Instytut Badań Edukacyjnych 2000.
12. Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, Instytut Badań Edukacyjnych 2002.
13. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Impuls, Kraków 1998.
14. Tomusk V., Creating European Area of Higher Education. Voices form the Periphery, Springer 2007.
15. Walewander E., O duszy nauczycielstwa – przed stu laty i dziś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin