Komunikowanie w marketingu: argumentacja, perswazja, manipulacja (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zrozumienie przez słuchaczy nowoczesnego modelu komunikacji, wykorzystującej nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania społeczne. Udoskonalenie posiadanych umiejętności efektywnej komunikacji w marketingu. Zaznajomienie się z kluczowymi przykładami udanych i nieudanych komunikacji w działalności gospodarczej podmiotów.
Wymagania wstępne
Zaliczone elementarne zajęcia wprowadzające do zarządzania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Słuchacz posiada wiedzę o podstawowych rodzajach nowoczesnej komunikacji w różnych strukturach organizacyjnych (S1A_W02), zna właściwe dla struktur organizacyjnych metody komunikacji marketingowej (S1A_W03), zna podstawowe metody pomiaru efektywności zintegrowanych działań komunikacyjnych (S1A_W06), rozumie różne koncepcje komunikacji masowej (S1A_W09), zna ogólne zasady efektywnego wykorzystania komunikacji w różnych formach przedsiębiorczości (S1A_W11).
Umiejętności
Słuchacz potrafi analizować zjawiska komunikacji w różnych kontekstach (S1A_U02), potrafi właściwie wskazać przyczyny efektywnej i nieefektywnej komunikacji biznesowej (S1A_U03), potrafi prognozować efekty komunikacji w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych (S1A_U04), potrafi rozstrzygnąć dylematy zawodowe w doborze właściwych narzędzi komunikacyjnych (S1A_U06, S1A_U07).
Inne kompetencje (postawy)
Słuchacz rozumie potrzebę kształcenia przez całe życie umiejętności komunikowania i zapoznawania się z nowymi technologiami komunikacyjnymi (S1A_K01), potrafi współdziałać w grupie przyjmując różne role w akcie komunikacyjnym (S1A_K02), umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów komunikacji społecznej (S1A_K05).
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny łączony z prezentowaniem przygotowanych przez studentów materiałów audiowizualnych, dyskusja w grupach, studiów przypadków .
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sprzęt multimedialny do prezentacji materiałów audiowizualnych i interaktywnych .
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie komunikacji i jej odmiany. Potrzeby komunikacyjne w organizacji. Tradycyjne i nowoczesne modele komunikacji, model zintegrowanej komunikacji marketingowej. Teorie komunikacji masowej w marketingu. Reklama i cele kampanii jako narzędzie komunikacji masowej. Komunikacja masowa z wykorzystaniem nowych mediów. Informatyczne i cyfrowe narzędzia komunikacji. Komunikacja BTL. Wizualizacja w komunikacji. PR i relacje z mediami. Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Lobbying i sponsoring jako formy komunikacji. Komunikacja grupowa i wydarzenia marketingowe. Komunikacja indywidualna (werbalna, pozawerbalna). Błędy i trudności w komunikacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, aktywność w dyskusji, prezentacja na podstawie wskazanej literatury, własnych źródeł oraz własnych studiów przypadku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Men L.R., Strategic Internal Communication: Transformational Leadership, Communication Channels, and Employee Satisfaction, „Management Communication Quarterly,” 2014.
Mącik R., Jóźwik B., and Nalewajek M., Internationalisation, innovation and ICT usage for communication and marketing activities influence on perceived international competitiveness. Study of firms from Lublin region, „International Journal of Innovation and Learning,” 2014, t.16, no 2, pp. 173–191.
A. Kawalec, P. Kawalec, Komunikacja i PR w nauce, Lublin 2011, s. 172-186.
C. Baykon, Komunikacja, Warszawa 2008.
Komunikowanie się w marketingu, Warszawa 2004.
Skuteczna komunikacja w biznesie, Warszawa 2011.
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa 2011.
Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2005.
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów, Lublin 2011.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę