Zarządzanie innowacjami (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zrozumienie przez słuchaczy roli innowacji we współczesnym życiu gospodarczym i działalności gospodarczej firm (korporacji i MŚP), poznanie najważniejszych czynników osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku dzięki innowacjom (technologicznym i nietechnologicznym) oraz umiejętność dobrania właściwej strategii zarządzania innowacją w danej sytuacji gospodarczej.
Wymagania wstępne
zaliczone elementarne zajęcia wprowadzające do zarządzania i organizacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Słuchacz potrafi opisać i rozumie rolę innowacji i systemu innowacji w skali krajowej i międzynarodowej (S1A_W03), słuchacz zna rodzaje innowacji i ich wpływ na kształtowanie życia gospodarczego i więzi społecznych (S1A_W04), zna metody pomiaru innowacyjności (S1A_W06), ma wiedzę o podstawowych mechanizmach ochrony własności intelektualnej i rozwiązań innowacyjnych (S1A_W07, S1A_W10), rozumie wpływ innowacji i różnych strategii zarządzania nią na formy przedsiębiorczości rozwijane regionalnie i globalnie (S1A_W11).
Umiejętności
Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować przejawy działań innowacyjnych technologicznych i nietechnologicznych (S1A_U01), potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskać dane do analizy innowacyjności przedsięwzięć (S1A_U02), potrafi właściwie analizować przyczyny i skutki działań innowacyjnych i ich rezultatów w życiu gospodarczym (S1A_U03), potrafi prognozować efekty działań innowacyjnych w skali regionu i kraju (S1A_U04), potrafi zaproponować właściwą w danej sytuacji gospodarczej strategię zarządzania innowacjami (S1A_U05, S1A_U07), posiada umiejętność przygotowania poprawnej metodologicznie i informatywnej merytorycznie samodzielnej lub zespołowej pracy pisemnej (S1A_U09).
Inne kompetencje (postawy)
Słuchacz potrafi współdziałać w grupie w poszukiwaniu właściwej strategii zarządzania innowacjamii określenia priorytetów (S1A_K02, S1A_K03), umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów opartych na znajomości uwarunkowań ekonomicznych i prawnych efektywnego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych (S1A_K05), potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy (S1A_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z elementami dyskusji interaktywnych, pracy w grupach, analizy studiów przypadków, „burzy mózgów”
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny z możliwością prezentowania materiałów audio-wizualnych.
Treści programowe przedmiotu
Innowacyjność i jej rodzaje oraz podstawowe źródła. Innowacyjność jako podstawowy proces w działalności gospodarczej. Dyfuzja innowacji. Innowacyjne przedsiębiorstwo. Podstawowe założenia opracowania strategii innowacyjności i planowania innowacji. Sieci powiązań w pozyskiwaniu i eksploatacji innowacji. Wdrażanie różnych form innowacji w działalności gospodarczej. Eksploatacja korzyści z innowacji i własności intelektualnej. Konsekwencje wprowadzenia innowacji w systemie społecznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w dyskusji, esej – 75%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010.
J. Tidd, Zarządzanie innowacjami, Warszawa 2011.
P. Kawalec (red.), Dobre praktyki B+R, Lublin 2011.
P. Kawalec i in. (red.), Naukoznawstwo: teoria i praktyka, t. 1 i 2, Lublin 2011.
Kawalec P., Pluralizm metodologiczny w badaniach dyfuzji innowacji, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, t. VI, s. 147–172.
Kawalec P., Charakterystyka procesu decyzyjnego w dyfuzji innowacji jako przedmiotu badań metodami mieszanymi, [w:] Księga pamiątkowa A. Szostka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
Perez C., ..., Kawalec P., et al., Changing gear in R&I: Green growth for jobs and prosperity in the EU. Report of the European Commission expert group “R&I policy framework for green growth & jobs”, European Commission, Strasbourg 2016.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę