Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Spoz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania pracy magisterskiej
2. Nabycie przez studentów umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy.
3. Ukształtowanie właściwych postaw społecznych towarzyszących pracy twórczej.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu:
1. Ekonomii.
2. Rachunkowości i analizy finansowej.
3. Zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
W1 –Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości, analizy finansowej,
W2 - Umiejętność logicznego myślenia, stawiania hipotez badawczych i formułowania
wniosków
W3 - Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk i procesów o charakterze ekonomicznym i finansowym
Umiejętności
K_U02 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U03 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą
K_U06 Posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: potrafi samodzielnie księgować, analizować sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami
Kompetencje społeczne
K1 –Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności K_K01
K2- Student jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym wraz z prowadzącym - K_K01
K3 - Student samodzielnie i systematycznie pracuje nad rozwiązaniem postawionego problemu badawczego- K_K06
Realizując efekty kształcenia w zakresie rozwoju specjalistycznego nowożytnego języka obcego związanego z problematyką podjętą przez Studenta w pracy dyplomowej, Student jest zobligowany do
1. przedstawienia (po konsultacji z promotorem pracy magisterskiej) tłumaczenia co najmniej 5 artykułów lub fragmentów monografii w wybranym nowożytnym języku obcym, które będą stanowić obowiązkową część bibliografii przygotowywanej pracy magisterskiej;
2. przygotowania streszczenia pracy magisterskiej w nowożytnym języku obcym.
Tłumaczenia konsultowane są pod względem poprawności posługiwania się językiem specjalistycznym z promotorem pracy lub wskazanymi przez promotora ekspertami.
Streszczenie pracy w języku obcym Student zamieszcza łącznie z pracą magisterską na e-KUL. Stanowi ono element obowiązkowy podczas obrony pracy magisterskiej – przyjęcie streszczenia znajduje wyraz w przyznanej ocenie końcowej.
Metody dydaktyczne
1. Przypomnienie przez promotora wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy dyplomowej,
2. Prezentacja i dyskusja nad tematami prac magisterskich i sposobów ich realizacji,
3. Prezentacja przez studentów zawartości merytorycznej poszczególnych części pracy (spisów treści, wstępów, rozdziałów i wniosków końcowych).
Treści programowe przedmiotu
1. Przypomnienie wiedzy z rachunkowości i nauk pokrewnych niezbędnej do napisania pracy magisterskiej.
2. Wybór tematów prac.
3. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie podjętych tematów
4. Prezentacja koncepcji prac oraz dyskusja nad podjętą w pracy problematyką. Sformułowanie problemu badawczego i hipotez.
5. Uzgodnienie zakresu tematycznego poszczególnych części pracy (wstępu, poszczególnych rozdziałów, zakończenia).
6. Omówienie struktury i przygotowanie wstępu do pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student nie otrzymuje zaliczenie, gdy:
(W) - Student nie zna podstaw pisania pracy dyplomowej, nie posiada także podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającej na przygotowanie pracy dyplomowej.
(U) – Student nie potrafi samodzielnie określić celów badawczych, sformułować hipotez badawczych, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów inspirowanych praktyką gospodarczą. Student nie przygotował lub przygotował w
stopniu niedostatecznym wstęp do pracy magisterskiej.
(K) - Student nie realizuje rzetelnie i terminowo kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej
Student otrzymuje zaliczenie:
(W) - Student zna pisania pracy dyplomowej, posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej.
(U) – Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania hipotez badawczych, wyróżnienia i oceny możliwych rozwiązań analizowanego problemu badawczego. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi wstęp do pracy magisterskiej
(K) - Student wywiązuje się w stopniu dostatecznym z realizacji kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej.
Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie odnoszących się do profesjonalizacji kompetencji językowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.R. Zenderowski, Praca magisterska Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2015
2. Materiały Promotora
3. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Literatura uzupełniająca:
1. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem