Globalizacja (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jerzy Michałowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Student ma zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z obszaru globalizacji.
C2. Celem zajęć jest przedstawienie powyższych zagadnień nie tylko od strony ekonomicznej ale i w perspektywie historycznej i filozoficznej - w zgodzie z katolickąj nauką społeczną.
C3. Oprócz zaznajomienia z powyższymi tematami, celem zajęć jest wyrobienie u studenta zdolności ich samodzielnej oceny w powyższych wymiarach.
Wymagania wstępne
W1. Zakładana jest znajomość podstaw mikro i makroekonomii.
W2.Przydatna jest podstawowa znajomość zagadnień z obszaru finansów publicznych.
W3. Przydatna jest znajomość podstaw Kat.Nauk, Społecznej i filozofii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02_12 ma podstawową wiedzę ogólną na temat filozoficznych, społeczno-kulturowych oraz historycznych uwarunkowań rzeczywistej działalności gospodarczej oraz prób jej opisu, podejmowanych pod rygorem determinowanych czasowo kanonów działalności naukowej
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
Metody dydaktyczne
Wykład prowadzony w sposób interaktywny, bazujący na wiedzy studentów i przerobionym materiale, zachęcajacy ich do aktywnego włączania się w trakcie zajęć w omawianą tematykę.
Treści programowe przedmiotu
• Globalizacja; definicja, zarys historyczny zjawiska,
• Etapy (typy!) globalizacji ekonomicznej w ostatnich 200 latach,
• Przejawy i skutki globalizacji ekonomicznej
• Główni protagoniści globalizacji; korporacja międzynarodowa jako forpoczta globalizacji doby współczesnej
• Wpływ globalizacji na gospodarki państw narodowych
• Konkurencja globalna jako nowy typ konkurencji; struktura sieciowa kontra hierarchiczna korporacji
• Planowanie strategiczne, ekstrapolacja doświadczeń z przeszłości a zarządzanie zmianą w dobie rosnącej zmienności i niepewności otoczenia biznesu
• Globalizacja a rynki pracy
• Kapitał rzeczowy, finansowy a kapitał ludzki
• Kształcenie permanentne i elastyczność (mobilność horyzontalna i wertykalna) czynnika pracy jako konieczność dla przetrwania na współczesnym rynku pracy
• Globalizacja a integracja regionalna. Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji
• Globalizacja „dzisiaj”: wygrani i przegrani
• Globalizacja i kultura
• Ocena etyczna globalizacji w perspektywie katolickiej nauki społecznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna/ nie rozumie dostatecznie omawianych tematów
(U) - Student nie potrafi samodzielnie użyć poznanych pojęć
(K) - Student nie potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna i rozumie 50% omawianych zagadnień
(U) - Student potrafi samodzielnie użyć wiekszość poznanych pojęć
(K) - Student potrafi w elementarnym stopniu poszerzyć własną wiedzę w oparciu o literaturę i internet.

Ocena dobra
(W)- Student zna i rozumie większość (75%) omawianych tematów
(U)- Student umie poprawnie użyć zdecydowaną większość poznanych pojęć z zakresu omawianych zagadnień.
(K)- Student potrafi zadowalająco i wspólnie z innymi studentami poszukiwać i rozwijać samodzielnie poznaną tematykę.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna o rozumie 90% omawianych tematów
(U)- Student nie tylko umie posługiwać się poznanymi pojeciami, ale też potrafi twórczo je reinterpretować.
(K)- Student potrafi nie tylko samodzielnie poszukiwać wiedzy, ale i objaśniać ją i zachęcać do niej innych studentów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. W. Szymański. Difin, Warszawa 2001.
2. Globalizacja, Praca, Godność. Red. naukowa W. Dłubacz. Wyd. Sztafeta, Stalowa Wola 2014. (Patrz: odnośne dwa art. J. Michałowskiego.)
3. Trzy fale globalizacji. Ziewiec Gabriela. Aspra 2012.

4.Centesimus Annus. Jan Paweł II. Tekst i komentarze. RW KUL, 1998.

Literatura uzupełniająca:
1. M. Rybiński. Globalizacja w trzech odsłonach. Difin, W-wa 2007.
2.W. Szymański. Kryzys globalny. Difin, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę