Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Łobacz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy i umiejętności optymalizujących i stymulujących proces uczenia się
i samodoskonalenia się.
C2 - Doskonalenie jakości prezentowania wiadomości w formie ustnej i pisemnej.
Wymagania wstępne
W1 - Student zna podstawowe zasady uczenia się, sposoby stymulowania i zwiększania
efektywności procesu uczenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń, opisuje efektywne metody uczenia się i zapamiętywania; style uczenia się; opisuje elementy sztuki prezentacji/autoprezentacji, charakteryzuje techniki relaksacji;
UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, wykorzystuje metody i techniki uczenia się adekwatne do danego stylu uczenia się.
K_U06 Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na wybrane tematy z zakresu problemów wychowania, sporządza tekst naukowy z zachowaniem podstawowych zasad formalnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K28 Jest otwarty na innowacyjną, kreatywną działalność wspomagającą efektywność własnego rozwoju naukowego.
Metody dydaktyczne
metody aktywizujące, referat, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
Psychologiczne i fizjologiczne podstawy procesu uczenia się.
Podstawowe metody i techniki uczenia się; ćwiczenia stymulujące
procesy poznawcze.
Efektywne wykorzystanie wykładów i ćwiczeń; twórcze notatki.
Techniki korzystania z literatury przedmiotu. Umiejętność sporządzania przypisów.
Planowanie pracy własnej. Samoorganizacja psychiczna studenta.
Bariery psychiczne w rozwiązywaniu problemów. Problem stresu.
Sztuka autoprezentacji; komunikacja niewerbalna.
Techniki relaksacyjne.
Zasady pisania i prezentacji prac naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, nie dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń, nie charakteryzuje technik relaksacji.
(U) - Student nie potrafi wymienić technik sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; nie potrafi wymienić metod i technik uczenia się; nie potrafi wymienić podstawowych stylów uczenia się; nie potrafi wymienić formalnych zasad sporządzania tekstu naukowego.
(K) - Student nie potrafi wymienić sposobów kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju zawodowego.
Ocena dostateczna
(W) - Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyn zakłóceń.
(U) - Student potrafi wymienić techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi wymienić metody i techniki uczenia się; potrafi wymienić podstawowe style uczenia się; potrafi wymienić formalne zasady sporządzania tekstu naukowego
(K) - Student potrafi wymienić podstawowe sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Ocena dobra
(W) - Student wymienia i ogólnie charakteryzuje efektywne metody uczenia się i zapamiętywania; style uczenia się; wymienia i ogólnie charakteryzuje podstawowe cechy komunikacji (werbalna i niewerbalna); wymienia elementy sztuki prezentacji/autoprezentacji, wymienia techniki relaksacji.
(U) - Student potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi zastosować podstawowe techniki w praktyce; potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować metody i techniki uczenia się oraz adekwatnie dopasować je do danych stylów uczenia się; potrafi wymienić i szczegółowo scharakteryzować formalne zasady sporządzania tekstu naukowego.
(K) - Student potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować różnorodne sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student wymienia i wyczerpująco charakteryzuje efektywne metody uczenia się i zapamiętywania; style uczenia się; wymienia i wyczerpująco charakteryzuje podstawowe cechy komunikacji (werbalna i niewerbalna); wymienia elementy sztuki prezentacji/autoprezentacji, wymienia i wyczerpująco charakteryzuje techniki relaksacji.
(U) - Student potrafi wymienić i szczegółowo scharakteryzować techniki sporządzania notatek, pisania referatów i prac naukowych; potrafi zastosować podstawowe techniki i zasady w praktyce – poprawnie napisze tekst naukowy zgodnie z zasadami formalnymi.
(K) - Student potrafi wymienić i wyczerpująco scharakteryzować różnorodne sposoby kreatywnego wspomagania efektywności własnego rozwoju naukowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cieciura M., Jak skutecznie studiować? Warszawa 2007.
Czerniawska E., Jagodzińska M., Jak się uczyć, Warszawa Bielsko-Biała 2007.
Doodley G. A., Jak podwoić skuteczność uczenia się. Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji, Warszawa 2001.
Drapeau Ch., Jak uczyć się szybko i skutecznie, Warszawa 2002.
Fisher R., Uczymy jak myśleć. Tłum. Krzysztof Kruszewski, Warszawa 1999.
Fisher R., Uczymy jak się uczyć. Tłum. Krzysztof Kruszewski, Warszawa 1999.
Vetulani J., Jak usprawnić pamięć, Liszki 1998.
Żurakowski F., Jak się uczyć szybko i skutecznie, Warszawa 2000.
Żurek E.,Sztuka wystąpień, czyli jak mówić , by osiągnąć cel, Warszawa 2003.
Żmudziński W., Metodologia uczenia się, Poznań 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę