Elementy socjologii makrostruktur i współczesnych ruchów społecznych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi teoriami, perspektywami badawczymi dotyczącymi specyfiki funkcjonowania wielkich struktur, globalnych procesów i ruchów społecznych.
C2 - nabycie umiejętności aplikacji poznanych koncepcji w pisemnych prezentacjach doktorantów.
Wymagania wstępne
Posiadanie magisterium
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Po zakończeniu konwersatorium doktorant:
Zna podstawową terminologię, teorie i metodologię z zakresu socjologii wielkich struktur i ruchów społecznych K_W 04
Klasyfikuje podstawowe problemy związane z makrostrukturami i ruchami społecznymi K_W08
Ocenia praktyczne rozwiązania funkcjonujące w makrostrukturach i ruchach społecznych K_W08
Wykazuje się znajomością problemów społecznych z zakresu wielkich struktur społecznych i ruchów społecznych K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu konwersatorium doktorant:
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostruktur i ruchów społecznych K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu makrostruktur i ruchów społecznych w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych K_U05)
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej struktury społecznej i jej składników i ruchów społecznych (K_U08)
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu makrostruktur i ruchów społecznych K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w makrostrukturach i ruchach społecznych K_K03
Jest świadomy różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań wielkich struktur społecznych i ruchów społecznych K_K07
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę K_K08
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia z zakresu wielkich struktur społecznych oraz nowych ruchów społecznych [każdego roku są omawiane wybrane kwestie z tej problematyki].
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Napisanie pracy semestralnej, obecność i aktywność podczas zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007; D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009; M. Szczepański, Teorie zmian społecznych, Katowice 1990; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001; Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, red. K. Gorlach, P. Mooney, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca: M. Hamilton, M. Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne, Warszawa 1995; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; J. Szymczyk, Specyfika nowych ruchów społecznych, w: Wartości - interesy - struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Wyd. Norbertinum, Lublin 2010, s. 33-82; J. Szymczyk, Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę