Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Kulesza
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Ukazanie najważniejszych zjawisk w historii literatury powszechnej
C2 Uświadomienie potrzeby kształcenia indywidualnego oraz bezpośredniego obcowania z literaturą powszechną jako źródłem rozumienia świata i człowieka.
C3 poprzez pryzmat poszczególnych utworów reprezentatywnych dla poszczególnych epok nauczyć rozpoznawać i charakteryzować podstawową problematykę oraz koncepcje światopoglądową i egzystencjalną w literaturze powszechnej
Wymagania wstępne
Znajomość najwybitniejszych twórców literatury powszechnej i ich reprezentatywnych tekstów oraz literatury przedmiotu z nimi związanej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 odwołując się do konkretnych dzieł literackich, definiuje podstawowe pojęcia z historii literatury europejskiej
K_W03 potrafi definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury powszechnej; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym
K_W11 omawia najistotniejsze zagadnienia literatury powszechnej dla poszczególnych epok, charakteryzuje reprezentatywne dla nich utwory literackie oraz ich koincydencje kulturowe

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację najwybitniejszych dzieł literatury powszechnej ze wskazaniem na ich znaczenie i miejsce w procesie historyczno-literackim
K_U02 konstruuje w języku ojczystym (polskim) wypowiedzi ustne pozwalające mu ująć zagadnienia literackie, kulturowe i językowe związane z literaturą powszechną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o literaturze powszechnej i polskiej i jej znaczeniu w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu więzi ponadnarodowych

K_K07dostrzega znaczenie i potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy oraz uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie literatury powszechnej, światowej, europejskiej; Pojęcie „kanonu”. Wprowadzenie podziały na epoki w literaturze Zachodniego kręgu kulturowego z zarysowaniem ich granic historycznych.
Przedstawienie literatury romantyzmu światowego z uwzględnieniem jej odmian lokalnych (np. komparatystyczne ujęcie romantyzmu angielskiego oraz francuskiego) na podstawie twórczości najwybitniejszych reprezentantów epoki
Prezentacja światowej literatury modernistycznej w trzech jej fazach: wczesnej, dojrzałej oraz późnej (zwanej też postmodernistyczną i ogarniającej zjawiska literatury współczesnej); przedstawienie wybranych twórczości autorów modernistycznego kanonu; ukazanie literatury powszechnej w ujęciu interdyscyplinarnym i wielokulturowym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Historia literatury światowej. Pod red. Mariana Schulza. Kraków 2006
2.Historia literatury światowej. Pod red. Tadeusza Skoczka. Bochnia-Kraków bdw.
3. Literatura Europy. Historia literatury europejskiej. Pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a. Gdańsk 2009

Wskazane na wykładzie dzieła z kanonu literatury światowej.

Literatura uzupełniająca:

1.E. Auerbach, Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 1-2. Przeł. i wstępem opatrzył Z. Żabicki. Warszawa 1968.
2. G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie. Przeł. P. Graff. Warszawa 1966.
3. J. Heistein, Historia literatury francuskiej. Wrocław 1997.
4. M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej: zarys. Wrocław 1963 i n.
5. Historia literatury rosyjskiej: praca zbiorowa. T. 1-2. Pod red. M. Jakóbca. Warszawa 1976 (wyd. 2. zm.)
6. J. Heistein, Historia literatury włoskiej: zarys. Wrocław 1987 (wyd. 2 popr. i uzup.).
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę