Heresy and inquisition: old and new approaches to religious violence in pre-Reformation Europe (wykład) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer: - VACAT
Organising unit:Faculty of Humanities - Instytut Historii
Number of hours (week/semester): 1/15
ECTS code:00000-04-0401WYK0000
Course objective
C.1 Presentation of new methodological approaches to the study of religious violence in the Middle Ages
C.2 Discussion on the turning points in the history of religious dissent in the Latin Christianity
C.3 Textual analysis and interpretation of medieval sources related to heresy and inquisition
Prerequisites
1. General knowledge of socio-religious history of medieval Europe
2. Good command of English
Learning outcomes
K Kompetencje społeczne
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

U Umiejętności
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla historii

W Wiedza
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu historii i jej dyscyplin, ujętych w programie studiów w IH KUL
Teaching method
1. Lecture supplied with PowerPoint presentation
2. Analysis of historical sources in the English translation
3. Essay on the topic related to any of course topics
4. Oral exam
Course content description
1. Sources for a study of medieval heresy and inquisition
2. Terminology: origins and evolution
3. Religious dissidents of the eleventh century
4. The rise and fall of the Cathars
5. Medieval Waldensians: doctrine and religious practice
6. Beguines and Beghards
7. Papacy and the strategy of religious persecution
8. Papal inquisition and Dominicans
9. Inquisitorial procedure and heresy trials
10. Inquisitorial system of penalties
11. John Wyclif and Lollards
12. The trial of Jan Hus
13. Hussites and crusades
14. The image of the Inquisition in the Reformation period
Forms of assessment
The final evaluation will be based upon the pariticipation in the course (30%), an essay (30%) and an oral exam (40%)
Required reading list
Primary sources
The Birth of Popular Heresy, ed. R.I. Moore, Toronto-Buffalo-London 1995.
Heresy and Authority in Medieval Europe, ed. E. Peters, London 1980.
Heresies of the High Middle Ages, ed. W.L. Wakefield, A.P. Evans, New York 1991.
Ketzer und Ketzerbekämpfung im Hochmittelalter, hrsg. von J. Fearns, Göttingen 1968 (Historische Texte, Mittelalter Bd. 8).
Texte zur Inquisition, hrsg. von K.-V. Selge, Güttersloh 1967 (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte, 4).

Secondary literature:
Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Toleranz im nichtchristlichen Bereich, hrsg. von Petr Segl, Köln–Weimar–Wien 1993 (Bayreuther Historische Kolloquien, 7).
John H. Arnold, Inquisition and Power. Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia 2001.
Arno Borst, Die Katharer, Stuttgart 1953 (Schriften der MGH, 12).
The Concept of Heresy in the Later Middle Ages, ed. W. Lourdaux, D. Verhelst, Leuven–The Hague 1976 (reprint: Leuven 1983).
Jennifer Kolpacoff Deane, A History of Medieval Heresy and Inquisition, Rowman & Littlefield Publishers, 2011.
James B. Given, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline and Resistance in Languedoc, Ithaca–London 1997.
Herbert Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages, introduction Robert E. Lerner, trans. S. Rowan, Notre Dame 1995.
Hérésie et sociétés dans l’Europe préindustrielle, 11e-18e siécle, éd. Jacques Le Goff, Paris–La Haye 1968 (Civilisations et société, 10).
L’Inquisition et pouvoir, dir. Gabriele Audisio, Marseille 2004.
L’inquisizione: atti del Simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, a cura di A. Borromeo, Città del Vaticano 2003 (Studi e Testi, 417).
Praedicatores, Inquisitores - I. The Dominicans and the Mediaeval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition. Rome, 23-25 February 2002, ed. W. Hoyer, Roma 2004, pp. 249-310.
Robert Ian Moore, The Formation of a Persecuted Society. Power and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford 1987.
Edward Peters, Inquisition, Berkeley-Los Angeles 1989.
Field of study: History
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 3
Number of ECTS credits: 1
Form of assessment: Grade