Socjologia turystyki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami z zakresu socjologii turystki, ich aspektami i podmiotami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla socjologii turystki oraz dostrzegania czynników i uwarunkowań procesów charakterystycznych dla charakterystycznych dla omawianej problematyki
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii w analizach fenomenu turystki jako rzeczywistości społecznej.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu socjologii turystki oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z socjologią turystki w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów turystyki jako zjawiska społecznego K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie socjologii turystki celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat aktywności turystycznej w rzeczywistości społecznej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii turystki w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w sferze turystyki K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej turystki i jej składników K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze turystyki, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne analizy, badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu socjologii turystki i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia związane z turystyką w aspekcie socjologicznym [aktywność fizyczna, sprawność i wydolność fizyczna, aktywność somatyczna]; Podstawy teoretyczne socjologii turystyki; Społeczne czynniki rozwoju turystyki; Elementy aktywności turystycznej w socjologii [model badawczy aktywności turystycznej]; Turystyka a podróż oraz pojęcie doświadczenia turystycznego; Funkcje kategorii czasu w turystyce [turystyka w perspektywie czasu wolnego, rola chronemiki w turystyce]; Elementy strukturalne potencjału turystycznego; Podstawowe rodzaje turystyki i typy turystów na podstawie badań socjologicznych; Relacje sportu z turystyką [elementy aktywności rekreacyjno-sportowej, pojęcie turystyki kwalifikowanej i aktywnej, pojęcie turystyki sportowej oraz jej rodzaje, uwarunkowania współzależności sportu i turystyki]; Turystyka religijno-pielgrzymkowa w ujęciu socjologicznym; Społeczny wizerunek miejscowości turystycznych na podstawie badań socjologicznych; Atrakcyjność turystyczna polskich regionów w świetle badań socjologicznych; Turystyka a globalizacja; Turystyka na świecie i w Polsce w świetle badań socjologicznych; Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce; Turystyka jako spotkanie kultur i środek dialogu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii turystyki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze turystki ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu socjologii turystyki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze turystyki oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla socjologii turystyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu socjologii turystyki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu socjologii turystyki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu socjologii turystyki
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu socjologii turystyki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu socjologii turystyki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca:
K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków2004; J. Suprewicz, Socjologia, turystyki, Lublin 2005; Aksjologia podróży, red. Z. Krawczyk [i in.], Warszawa 2012; B. Szczechowicz, Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2012; Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006; Z. Krawczyk, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Warszawa 2007; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Elementy aktywności fizycznej. Socjologia ciała, sportu i turystyki, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 373-387..
Literatura uzupełniająca:
K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2005; Turystyka i rekreacja: wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, Rzeszów 2006; M. W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa 2009; Podstawy rekreacji i turystyki, red. S. Toczek-Werner, Wrocław 2007; W. Siwiński, Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, Warszawa 2007; Człowiek w podróży. Red. Z. Krawczyk [i in.], Warszawa 2009; J. Szymczyk, Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 113-136.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę