Wybrane epoki historyczne a wspóczesność (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Kurs przybliża wybrane epoki historyczne (okres wiktoriański, czasy imperium brytyjskiego, okres powojenny itp.), szczególnie w tych aspektach, które mają odniesienie do dzisiejszego życia politycznego, społecznego, gospodarczego czy kulturalnego, stanowiąc, pozytywny lub negatywny, punkt odniesienia, do dzisiejszych debat, konfliktów czy kontrowersji. Kurs koncentruje się na zagadnieniach historii XIX i XX wieku ujętych w porządku tematycznym (imperializm, wojna i pokój, brytyjscy bohaterowie zbiorowej wyobraźni itp.) a dopiero w ramach konkretnych zagadnień chronologicznym. Celem kursu jest danie studentom wiedzy i narzędzi do analizy dzisiejszego życia i kultury Wielkiej Brytanii potrzebnego w pracy uczonego, dziennikarza, tłumacza itp.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego i ogólna znajomość historii i kultury Wielkiej Brytanii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W14 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej


UMIEJĘTNOŚCI
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii Angielskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe (historia języka), utwory literackie, oraz akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne
Wykład wprowadzający oraz analiza materiałów przygotowanych przez prowadzącego: utworów literackich, wycinków prasowych, fragmentów i filmów i innych dzieł kultury masowej oraz materiałów dokumentalnych. Dyskusja w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1-2 Okres wiktoriański, główne wydarzenia i wartości jak i dzisiejsze przedstawienia oraz kulturowe klisze i stereotypy z nim związane.
3-4 Imperium brytyjskie, zarys dziejów imperiów brytyjskiego, moralne uzasadnienia ekspansji kolonialnej, spuścizna imperium i dzisiejsze przedstawienia.
5-7 Wojna i pokój. Wojny toczone przez Wielka Brytanie w XIX i XX wieku oraz ich wpływ na zmianę postrzeganie zjawisk wojny i pokoju i pozycji Wielkiej Brytanii w świecie.
8-9. Historyczni bohaterowie zborowej wyobraźni Brytyjczyków. Wartości jakie uosabiali dawni bohaterowie zbiorowej wyobraźni Brytyjczyków i przewartościowania jakie dokonały się w tej sferze w okresie powojennym.
10-12 Powojenna kultura Wielkiej Brytanii. Przemiany w powojennej kulturze Wielkiej Brytanii na skutek z mieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.
13. Test sprawdzający
14. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Frekwencja 10%, Aktywność na zajęciach 20%, Test sprawdzający 70%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1-2 \"Great Britons: Isambard Kingdom Brunel\" BBC documentary, B. Bryson \"At Home\" excerpts
3-4. R. Kipling \"The White Man\'s Burden\", G. Orwell \"Shooting the Elephant\", K.M. Panikkar \"A Survey History of India\"
5-7 A. Tennyson \"The Charge of the Light Brigade\", W. Owen \"Dulce Et Decorum Est\", J. Pope \"Who\'s for the Game\", P. McCartney \"the Pipes of Peace\", \"The Story of \'Keep Calm and Carry On\'\"
8-9 \"The Journals of Robert Falcon Scott\", \"Scott of the Antarctic\".
10-12 J. Osborne \"Look Back in Anger\", films \"Billy Liar\", \"If\", Oasis \"Don\'t Look Back in Anger\"

K.O. Morgan \"The Oxford History of Britain\" Oxford: Oxford University Press, 2010.
D. Christopher \"British Culture. An Introduction\", London: Routledge, 1999.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę