Teksty kultury anglojęzycznej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Antonowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień kulturowych Wielkiej Brytanii, USA oraz innych krajów anglojęzycznych na podstawie ich reprezentacji w autentycznych tekstach kulturowych z XIX, XX i XXI wieku. Kurs oferuje współczesną, a także historyczną perspektywę na przemiany kulturowe odnośnie takich pojęć i zjawisk jak płeć, rodzina, normy społeczne, ułomność, subkulturowość, protest społeczny i inne. Kurs został zaprojektowany tak, aby dać studentom możliwość spojrzenia na aspekty kultury anglojęzyczne w ich społeczno-historycznym wymiarze oraz poznania podstawowego aparatu poznawczego z dziedziny kulturoznawstwa. Celem kursu jest również kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy analizie aspektów kultury.
Wymagania wstępne
znajomość jezyka angielskiego, ogólna znajomość historii kultury brytyjskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 - ma wstępne rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych (jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego; rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo; zna niektóre kryteria oceny ich wartości)
K_W13 - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_W19 - ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej
K_W20 - orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wybranych wytworów kultury anglojęzycznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 - wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi
K_U11 - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa anglojęzycznego oraz nabywa podstawowe umiejętności potrzebne aby zdobyć oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego
K_K02 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z podstawową wiedzą z zakresu kulturoznawstwa anglojęzycznego
K_K03- potrafi poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim
Metody dydaktyczne
Praca na zajęciach z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela: wycinki prasowe, artykuły naukowe oraz popularno-naukowe, materiały internetowe, filmy dokumentalne i fabularne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o pracę z tekstami, pracę w grupach, dyskusje, oraz prezentacje, zarówno indywidualne jak i grupowe. Różnorodne formy prowadzenia zajęć będą sprzyjać stawianiu i testowaniu hipotez.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie kursu: zakres tematyczny, wskazanie źródeł, metod pracy, zasad zaliczania
2. Pojęcie tekstu kulturowego oraz metody analizy tekstowej w zakresie kulturoznawstwa
3. Zagadnienie i reprezentacja klasy społecznej w brytyjskich sitcomach
4. Reklama społeczna jako tekst kulturowy i reprezentacja potrzeb i przemian społecznych i politycznych
5. Zmiany w reprezentacji dziecka w reklamie po II wojnie światowej
6. Zagadnienie i reprezentacja idei rodziny i wartości rodzinnych/społecznych w wybranych amerykańskich sitcomach
7. Zagadnienie stroju jako tekstu kulturowego, analiza stylów subkulturowych w Wielkiej Brytanii i USA
8. Prezentacje studentów: współczesne subkultury
9. Zagadnienie muzyki jako kulturowego tekstu protestu społecznego: Przykład RPA i Wielkiej Brytanii
10. Norma/anomalia a kulturowe stereotypy ułomności
11. Stereotypy i płeć w kulturze
12. Reprezentacja płci w filmach Bonda
13. Prezentacje studentów – analiza wybranego tekstu kulturowego
14. Prezentacje studentów – analiza wybranego tekstu kulturowego
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
20% frekwencja, 40% aktywny udział w zajęciach, 40% prezentacja ustna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. Sitcomy brytyjskie: Faulty Towers
2. Sitcomy amerykańskie: Bill Cosby Show, Married with Children, The Simpsons, Modern Family
3. Filmy: James Bond, wybrane episody
4. Style subkulturowe: Hipisi, Rokersi, Punki, Skinheadzi
5. Protest songi: teksty piosenek Sixto Rodrigueza i Sex Pistols + dokument The Sugar Man
6. Reklama społeczna – internet: dziecko a rasizm, nędza, przemoc, żywienie, filozofie życiowe
7. Ułomność: The Elephant Man, Forrest Gump


Literatura uzupełniająca
1. Meenakshi Gigi Durham, Douglas M. Kellner, Media and Cultural Studies, Oxford: Blackwell Publishing, 2001
2. D.Marley and K. Robins (eds), British Cultural Studies. London, 1999.
3. Hall, Dennis R., Hall, Susan Grove, American Icons: An Encyclopedia of the People, Places, and Things That Have Shaped Our Culture, Greenwood Press, Westport, CT 2006.
4. Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
5. D. McDowall, Britain in Close Up. London: Longman, 1993
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę