Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Derewenda
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
na wykładzie słuchacze zapoznają się z głównymi pomocami ewidencyjno-informacyjnymi wykorzystywanymi do opisu zasobu archiwalnego, przede wszystkim zaś ze spisami zdawczo-odbiorczymi, inwentarzem archiwalnym, katalogiem archiwalnym, skorowidzami archiwalnymi (indeks, repertorium, sumariusz) oraz przewodnikami i informatorami o archiwach i ich zasobach. Na wykładzie omawia się wstępnie komputerowe pomoce archiwalne dostępne w internecie [bazy danych]. Słuchacze powinni znać zastosowanie różnych form opisu archiwalnego i zasad decydujących o wykorzystaniu takiej a nie innej pomocy ewidencyjnej. Ponadto studenci powinni umieć odróżnić i opisać każdą stosowaną w archiwistyce pomoc kancelaryjną i archiwalną, a także określić charakterystyczne cechy każdej z nich. Powinni również posiąść wiedzę umożliwjającą wybór konkretnej pomocy ewidencyjno-informacyjnej do opisu różnorodnego zasobu archiwalnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Na wykładzie omawiane są różne pomoce ewidencyjno-informacyjne, przede wszsytkim zaś spisy zdawczo-odbiorcze, inwentarz archiwalny, katalog archiwalny, skorowidze archiwalne (indeks, repertorium, sumariusz) oraz przewodniki i informatory o archiwach i ich zasobach, na zajęciach omawia się wstępnie komputerowe pomoce archiwalne dostępne w internecie [bazy danych]
wykład z prezentacją multimedialną (rzutnik) oraz wykład konwersacyjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
udział w zajęciach ( 100 %)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Metodyka pracy archiwalnej, red. S.Nawrocki, S.Sierpowski, Poznań 1995; H.Robótka, B.Ryszewski, A.Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989; Cz.Kolarz, Archiwa zakładowe i składnice akt, Bydgoszcz 2001; Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2001;
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem