Historia Polski XIX wieku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alicja Puszka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o dziejach Polski pod zaborami.
C2. Głębsze zrozumienie procesu kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego w warunkach bezpaństwowych.
C3. Nauka interpretacji dziewiętnastowiecznych tekstów źródłowych.
C4. Intelektualne przygotowanie studenta do zajęcia własnego stanowiska w najważniejszych kwestiach spornych z zakresu historii Polski pod zaborami.
Wymagania wstępne
W1. Wiedza o historii Polski XIX wieku na poziomie szkoły średniej.
W2. Umiejętność krytycznego podejścia do wykorzystywanych źródeł wiedzy.
W3. Umiejętność korzystania z bibliotek naukowych oraz bibliotek cyfrowych w internecie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie historii Polski w latach 1795-1918, z uwzględnieniem różnych jej gałęzi (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, historia kultury, historia religii) - K_W04.
EK2 Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju historiografii polskiej dotyczącej XIX wieku, zna najważniejsze problemy sporne (na gruncie nauki historycznej i publicystyki) i stanowiska uczestników sporu - K_W06.
EK3 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł do historii Polski XIX wieku - K_W07.
UMIEJĘTNOŚCI
EK4 Potrafi korzystać z literatury naukowej, dotrzeć do potrzebnych pozycji, wyszukać informacje; użytkuje biblioteki naukowe i zasoby internetowe; potrafi selekcjonować informacje i ocenić wartość wykorzystywanych opracowań i stron internetowych - K_U01.
EK5 Umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę pod kierunkiem wykładowcy prowadzącego zajęcia - K_U03.
EK6 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów badaczy historii Polski XIX wieku oraz formułowania wniosków - K_U06.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK7 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy i zachowywania standardów dyskursu naukowego - K_K01.
EK8 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego - K_K05.
Metody dydaktyczne
Praca na zajęciach: analiza tekstów źródłowych z dyskusją; dyskusja naukowa w oparciu o literaturę przedmiotu.
Przygotowanie do zajęć polega na przeczytaniu wskazanego artykułu lub fragmentu opracowania (wszyscy) oraz przygotowaniu krótkiego wystąpienia ustnego (15-20 min.) - komentarza do tekstu źródłowego lub prezentacji problemu (wyznaczone osoby). Ocena na koniec semestru obejmuje trzy elementy: (1) obecność i aktywność podczas zajęć – 30%; (2) ocena za wystąpienia ustne – 30%; (3) wynik pisemnego kolokwium obejmującego materiał z całego semestru (tematyka zajęć i lektury) – 40%.
Treści programowe przedmiotu
Polska napoleońska – pro i contra; liberum conspiro – organizacje spiskowe pod zaborami; powstanie listopadowe – spór o szanse; rue Taranne i Hotel Lambert; uwłaszczenie i sprawa chłopska; powstanie styczniowe – spór o sens; Kościół a walka o niepodległość; geografia pracy organicznej; od stanu do klasy – przemiany społeczne pod zaborami; rusyfikacja i germanizacja – bilans od 1795 do 1914; Sejm, Reichstag, Duma; partie i ruchy polityczne po 1864 roku; dwa na słońcach swych przeciwne bogi - Piłsudski i Dmowski.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie posiada wystarczającej wiedzy ogólnej w zakresie historii Polski XIX wieku, nie zna podstawowej faktografii.
Nie zna głównych kierunków rozwoju badań historycznych nad XIX wiekiem w Polsce, wybitnych badaczy ani najważniejszych sporów dotyczących tej epoki.
Nie rozumie tekstów źródłowych i nie jest w stanie dokonać ich interpretacji.
Nie korzysta z bibliotek naukowych, bezkrytycznie odnosi się do informacji uzyskanych z zasobów internetowych, nie potrafi ich selekcjonować.
Nie potrafi podać żadnych argumentów dla uzasadnienia własnego stanowiska w sprawach spornych, dyskutowanych w historiografii.
Ocena dostateczna
Student posiada dostateczną wiedzę ogólną w zakresie historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii kultury i historii religii Polski w XIX wieku, zna podstawową faktografię.
Zna w ogólnym zarysie główne kierunki rozwoju badań historycznych nad XIX wiekiem w Polsce, nazwiska wybitnych badaczy oraz najważniejsze spory dotyczące tej epoki.
Potrafi poprawnie zinterpretować podstawowe elementy prostego tekstu źródłowego z zakresu problematyki omawianej na zajęciach.
Korzysta z bibliotek naukowych i zasobów internetowych, ale nie odnosi się wystarczająco krytycznie do znalezionych tam źródeł wiedzy.
Potrafi zająć stanowisko w sprawach spornych, dyskutowanych w historiografii powołując się na podstawowe argumenty jednej ze stron.
Ocena dobra
Student posiada usystematyzowaną wiedzę ogólną w zakresie historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii kultury i historii religii Polski w XIX wieku, dobrze zna faktografię.
Dobrze zna główne kierunki rozwoju badań historycznych nad XIX wiekiem w Polsce, potrafi wymienić wybitnych badaczy i ich dzieła oraz najważniejsze spory dotyczące tej epoki wraz z określeniem stanowisk.
Potrafi poprawnie zinterpretować podstawowe elementy różnego typu tekstów źródłowych z zakresu problematyki omawianej na zajęciach.
Korzysta z bibliotek naukowych i zasobów internetowych, potrafi selekcjonować informacje i ustalić hierarchię ich ważności.
Potrafi zająć stanowisko w sprawach spornych, dyskutowanych w historiografii z podaniem argumentów merytorycznych; uzasadnić swoje opinie i oceny.
Ocena bardzo dobra
Posiada szeroką i usystematyzowaną wiedzę ogólną w zakresie historii politycznej, gospodarczej, społecznej, historii kultury i historii religii Polski w XIX wieku, bardzo dobrze zna faktografię, potrafi dokonać porównań.
Bardzo dobrze zna główne kierunki rozwoju badań historycznych nad XIX wiekiem w Polsce, potrafi scharakteryzować wybitnych badaczy i ich dzieła oraz najważniejsze spory dotyczące tej epoki wraz z określeniem stanowisk.
Potrafi samodzielnie dokonać analizy i interpretacji różnego typu tekstów źródłowych z zakresu problematyki omawianej na zajęciach.
Korzysta w sposób w pełni kompetentny z bibliotek naukowych i zasobów internetowych, wybiera najbardziej wartościowe opracowania, potrafi selekcjonować informacje i ustalić hierarchię ich ważności.
Potrafi zająć stanowisko w sprawach spornych, dyskutowanych w historiografii z podaniem argumentów merytorycznych i w oparciu o rzetelną wiedzę historyczną; uzasadnić swoje opinie i oceny; integrować wiedzę z różnych obszarów badawczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.
K. Groniowski, J. Skowronek, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1987 i nast.
S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1987 i nast.
M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1961 i nast.
J. Skarbek, W dobie rozbiorów i braku państwowości (1772-1918), w: J. Kłoczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 147-289.
P. Wandycz, Pod zaborami 1795-1918, Warszawa 1994.
H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, wyd. 2, Paryż 1979.
J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa 2011.
W. Zajewski, Powstanie listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998 (lub późniejsze wydania).
S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971, 2 wyd. Toruń 2003.
T. Łepkowski, Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967; 2 wyd. Poznań 2003.
P. Jasienica, Dwie drogi, Warszawa 1988.
Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.
S. Kieniewicz, Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1967.
L. Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.
J. Molenda, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, Warszawa 1980.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę