Historia starożytna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Kochanek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Charakterystyka dziejów Bliskiego Wschodu
C2: Przedstawienie historii Grecji i Rzymu
Wymagania wstępne
Wykład jest przeznaczony dla studentów 1 roku (I stopień). Ma charakter systematycznego i syntetycznego wprowadzenie w dzieje Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Znajomość podstaw metodologicznych do prowadzenia badań w zakresie starożytności
2. Podstawowa, chronologicznie uporządkowana znajomość historii starożytnej
3. Znajomość aktualnych wyników badań
UMIEJĘTNOŚCI
1. Wyszukiwanie, analizowanie i ocenianie informacji
2. Prowadzenie dyskusji na temat poszczególnych zagadnień z historii starożytnej
3. Elementarna samodzielność badawcza
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Rozumienie potrzeby stałego pogłębiania wiedzy na d antykiem
2. Posiadanie świadomości złożonego charakteru dziejów starożytnych
3. Dostrzeganie roli jednostki i zbiorowości w historii jako takiej
Metody dydaktyczne
Klasyczny wykład uniwersytecki
Treści programowe przedmiotu
Wykład ten może być dla wielu słuchaczy pierwszym kontaktem z historią starożytną, stąd jego ogólny charakter. W konsekwencji chodzi o diachroniczne przedstawienie dziejów śródziemnomorskiego (głównie) kręgu kulturowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieje polityczne oraz religię.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny na bazie wskazanego niżej podręcznika
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik do egzaminu:
Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień, Historia starożytna
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin