Psychologia ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Iskra
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1– Znajomość przebiegu podstawowych procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych.
C2 – Kształtowanie umiejętności dotyczących lepszego rozumienia siebie.
Wymagania wstępne
W1 - Otwartość na zdobywanie i pogłębianie wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wymienia i zna główne terminy psychologiczne. K_W01 K_W02 K_W03
Student wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy psychologią a wybranymi dyscyplinami nauki. K_W01 K_W02 K_W03
Student rozumie znaczenie głównych terminów wywodzących się z poszczególnych kierunków psychologii. K_W01
Student wymienia obszary praktyki , w ramach których znajduje zastosowanie posiadana wiedza psychologiczna KW_06 KW_09

UMIEJĘTNOŚCI
Student definiuje przedmiot i założenia psychologii oraz rozpoznaje praktyczny wymiar poznawanych procesów K_U01 K_U03
Student trafnie wykorzystuje pojęcia wywodzące się z psychologii. K_U01
Student podejmuje próby wyjaśniania przebiegu procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych K_U01 K_U11
Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do podejmowania prób interpretowania ludzkich zachowań. K_U01 K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wstępnie przygotowany do podejmowania rozmów na tematy psychologiczne w zakresie omawianych zagadnień. K_K10
Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia. K_K04
Student rozumie potrzebę uczenia się oraz rozwoju własnych kompetencji K_K01
Student jest świadomy przestrzegania etycznego wymiaru podejmowanych działań.
K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny i konwersatoryjny z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
Psychologia jako nauka przyrodnicza i humanistyczna.
Procesy orientacyjne i poznawcze.
Procesy emocjonalno-motywacyjne.
Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
Osobowość i teorie osobowości.
Norma psychologiczna: przyrodnicza i humanistyczna; kryteria dojrzałej osobowości.
Zaburzenia psychiczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny - wymagana znajomość zagadnień objętych wykładem.
Ocena ndst (2)
nie zna terminów z zakresu omawianych zagadnień;
nie potrafi wskazać podstawowych procesów psychologicznych;
nie umie odnieść posiadanej wiedzy do sytuacji życia codziennego;
Ocena dst (3)
zna niektóre terminy z zakresu omawianych zagadnień;
potrafi wskazać główne procesy psychologiczne;
zdaje sobie sprawę z zależności pomiędzy wiedzą psychologiczną a codziennym funkcjonowaniem człowieka;
Ocena db (4)
definiuje większość omawianych terminów psychologicznych;
potrafi wskazać główne procesy psychiczne i ich przebieg;
potrafi wskazać na przykładzie odniesienie zdobytej wiedzy do życia codziennego;
Ocena bdb (5)
definiuje wszystkie terminy psychologiczne;
potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem analiz;
potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i podejmować dyskusję w jej zakresie;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Kosslyn, S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wyd. Znak.
Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka.
Rathus S.A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: GWP.
Tavris, C., Wade, C. (1995). Psychologia. Podejścia i koncepcje. Poznań: Zysk i S-ka.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. T.1-5. Warszawa: PWN.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Ashcraft D. (2002). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.
Fredrickson B.L. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomagają zmienić jakość życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Mietzel, G. (1998). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.
Rolls G. (2011). Najciekawsze przypadki w psychologii. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin