Pedagogika ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie w rozumienie procesu wychowania oraz pedagogiki jako nauki o wychowaniu (funkcja propedeutyczna) oraz dyskusjach dotyczących pedagogiki jako nauki..
C2 - rozeznanie w terminologii, podstawowych problemach, sposobach ich rozwiązywania i argumentacji, dotyczących zarówno planowania jak i realizacji procesu wychowania;
C3 - wprowadzenie w rozumienie specyfiki procesu wychowania, jego struktury, uwarunkowań, przebiegu.
Wymagania wstępne
W1 - elementarna wiedza z zakresu humanistyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01, zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02, ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
K_W03, ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego teologicznych i filozoficznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania.
K_W10, ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W11, zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich filozoficzne, religijne, historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania.
K_W109, zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich filozoficzne, religijne, historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U09, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.
K_U14, potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), dyskusja, zadania (mini projekty badawcze) dla chętnych
Treści programowe przedmiotu
W zakres wykładu wchodzą treści przedmiotowe oraz metaprzedmiotowe. W aspekcie przedmiotowym omawiane są: opis i wyjaśnienie zjawiska/procesu wychowania; geneza i historyczna zmienność wychowania; cele wychowania oraz sposoby ich formułowania. W aspekcie metaprzedmiotowym: geneza i rozwój pedagogiki jako nauki; kryteria autonomii naukowej pedagogiki: przedmiot (materialny i formalny), kategorie pedagogiczne (edukacja, wychowanie, kształcenie, rozwój); metody badawcze (obserwacja, eksperyment, metody statystyczne, metody porównawcze, wywiad, metody analizy wytworów ucznia i instytucji edukacyjnych, interdyscyplinarność badań pedagogicznych, metody ilościowe i jakościowe, metody nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych), struktura (subdyscypliny pedagogiki: sposoby uporządkowania; stanowiska - nurty w pedagogice: sposoby uporządkowania oraz wybrane stanowiska – personalizm, pedagogika antyautorytarna, postmodernistyczna, humanistyczna, neomarksistowska), tezy bazowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest zdanie egzaminu ustnego.

ocena niedostateczna - nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym;
ocena dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu, w których student prezentuje elementarną wiedzę i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;
ocena dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym;
ocena bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012.
Magier P., La pédagogie à l\'Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012 T. 4(40) nr 2, s. 57-80 - obowiązkowa dla studentów filologii romańskiej.

Uzupełniająca i do wyboru
Hejnicka-Bezwińska T. , Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
Magier P., Pedagogika ogólna w strukturze nauk pedagogicznych, w: R. Skrzyniarz, E. Smołka, S. Konefał (red.), U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 31-49.
Magier P. , Teoria pedagogiczna w procesie kształcenia nauczycieli, w: D. Bis, J. Ryś, Szkolnictwo i kształcenie zawodowe – wybrane aspekty, Lublin: Studio Format 2010, s. 121 – 141.
Nowak M. , Teorie wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Łobocki M. , ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.
Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.
Gutek G. L., Filozofia dla pedagogów, przekład A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin