Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej.
C2 - Student uzyska wiedzę na temat źródeł prawa (ustawodawstwo) oraz pozna specyfikę ochrony
C3 - Przedstawienie podstawowych instytucji prawa autorskiego, internetu i mediów (prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji)
Wymagania wstępne
W1 - Student ma świadomość potrzeby dobrego poruszania się w kwestiach prawnych dotyczących własności intelektualnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_PLW07 - zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
K _PLU02 - potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować literackie i pozaliterackie wytwory kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_PLK01 - w sposób świadomy wykorzystuje wiedzę w zakresie odbioru, analizy i interpretacji literatury i tekstów kultury; popularyzuje kulturę
K_PLK02 - uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form oraz je współtworzy
Metody dydaktyczne
ćwiczenia z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących
Treści programowe przedmiotu
1) Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej, pojęcie własności intelektualnej, specyfika i przykłady.
2) Przedmiot prawa własności przemysłowej: wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znaki towarowe i oznaczenia geograficzne - zarys problematyki.
3) Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu). Powstanie i czas ochrony. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Prawa pokrewne.
4) Prawo internetu: Prawne źródła regulacji w internecie. Naruszenie praw własności intelektualnej w internecie. Prawo autorskie a internet. Prawna problematyka domen internetowych.
5) Dozwolony użytek a domena publiczna.
4/ Plagiat.
5) Ochrona wizerunku.
6) Fotografia w świetle prawa autorskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
kolokwium, aktywność podczas zajęć, obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Ustawa o prawie własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. , Stan prawny aktualny na dzień: 7.12.2018, Dz.U.2017.0.776
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669.
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914.
5. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016.
6. Ryszard Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.
7. Rafał Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2018.
8. Prawo własności intelektualnej, red. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, aut. Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa, Warszawa 2018.
9. Urząd Patentowy RP, https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę