Historia Anglii i USA (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie historii Anglii z elementami historii USA od prehistorii do czasów obecnych
C2 Poznanie historii Anglii w powiązaniu z historią powszechną
C3 Wpojenie nawyku kojarzenia faktów historycznych z faktami kulturowymi
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów z historią Anglii i elementami historii Stanów Zjednoczonych.

Ograniczenia: Dobra znajomość języka angielskiego

Metody dydaktyczne: Wykład
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa angielskojęzycznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 umie wykryć zależności i powiązania między subdziedzinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
K_U10 umie wykryć zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami na poziomie języka
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K09 ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 potrafi korzystać z wytworów kultury angielskojęzycznej, brać udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim
Metody dydaktyczne
/ wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną/tekst programowy / analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
Kurs jest przeglądowym kursem historii Anglii z elementami historii Stanów Zjednoczonych dla początkujących od pierwszego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich do czasów obecnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F2 Ocena aktywności
P1 Ocena wiedzy i umiejętności – egzamin końcowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin