Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Joanna Teske
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie podstawowych zagadnień dyskutowanych w ramach badań literackich, takich jak istota literatury czy możliwość interpretacji dzieł sztuki.
C2 Wprowadzenie anglojęzycznych terminów stosowanych na terenie badań literaturoznawczych.
C3 Przegląd podstawowych technik artystycznych typowych dla rozmaitych typów literatury (opowieści pisanej prozą, poezji, dramatu)
C3 Ćwiczenie analizy i interpretacji różnych dzieł literackich (narracyjnych, poetyckich i dramatycznych).
C4 Pokazanie znaczenia formy artystycznej, i potrzeby, na terenie literaturoznawstwa, by do tekstów (i do własnej reakcji na teksty) podchodzić z uwagą.
Wymagania wstępne
W1 Średnio zaawansowany angielski.
W2 Podstawowa znajomość terminów literackich w języku ojczystym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W02, W04 Student zna terminologię nauk humanistycznych w zakresie podstaw literaturoznawstwa w języku angielskim.
EKP_W06 Student ma podstawową wiedzę na temat zjawisk literackich i problematyki badań nad literaturą.
EKP_W13 Student zna podstawy analizy i interpretacji utworu literackiego.
EKP_W17, W18 Student rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne), rozumie potrzebę starannego formułowania myśli.
UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U02 Student umie zbierać, analizować, selekcjonować informacje związane z tematyką literaturoznawczą.
EKP_U08 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami w dziedzinie literaturoznawstwa.
EKP_U13, U06 Student potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów (w tym analiz i interpretacji zjawisk literackich).
EKP_U11, U12 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację utworu literackiego.
EKP_U01, U03, U22 Student ma odpowiednią znajomość języka angielskiego, by umieć poprawnie i precyzyjnie wypowiadać się na tematy związane z podstawami wiedzy o literaturze.
EKP_U20 Student potrafi przygotować i przedstawić pisemną pracę oraz wystąpienie ustne w języku angielskim na temat wybranego utworu literackiego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKP_K04 Student potrafi współpracować w grupie.
EKP_K09, K10 Student umie korzystać z oferty współczesnej literatury anglojęzycznej, rozumie jej znaczenie w kulturze.
Metody dydaktyczne
Analiza i interpretacja tekstów literackich, dyskusje na temat tekstów krytycznoliterackich, ćwiczenia typu creative writing, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Semestr 1
Zagadnienia ogólne: sztuka i literatura (definicje); fikcja, literatura faktu, wyobraźnia, reprezentacja, twórczość.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące literatury narracyjnej pisanej prozą:
Definicja narracji, opis podstawowej struktury utworu narracyjnego.
Sposoby prowadzenia narracji, narrator i odbiorca narracji, typy fokalizacji.
Autor domniemany i autor rzeczywisty. Postaci i ich prezentacja.
Czasowy i przestrzenny wymiar utworu narracyjnego.
Fabuła i temat.
Style, techniki strumienia świadomości, reprezentacja mowy.
Parodia, ironia, ton, humor.

Semestr 2
Zagadnienia ogólne: eksperyment i konwencja w sztuce; znaczenie dzieła artystycznego i zasady jego odczytywania; poznawcza teoria sztuki oraz rola sztuki w życiu człowieka; niedopowiedzenie w sztuce.
Szczegółowe zagadnienia dotyczące poezji i dramatu:
Poezja, liryka, dramat – definicje. Denotacja i konotacja.
Rytm, rym, aliteracja i inne efekty w warstwie brzmieniowej utworów poetyckich.
Metafora, metonimia, porównanie, personifikacja itp. Symbol. Alegoria. Obrazowanie. Aluzja. Ironia. Paradoks.
Podstawowe gatunki dramatu: tragedia, komedia, farsa, komediodramat.
Didaskalia, dialogi i inne kwestie związane z wystawieniem dramatu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
a. opis metod oceny pracy studenta:
Podstawową formą oceny jest praca kontrolna, jaką studenci piszą podczas przedostatnich zajęć (sprawdza ona analizę i interpretację wybranego tekstu, znajomość pojęć związanych z formą dzieła literackiego), ponadto, ustna prezentacja wybranego wiersza w drugim semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest także obecność (akceptowane są dwie nieobecności nieusprawiedliwione), aktywny udział w dyskusjach, i przedstawienie innych zadanych prac pisemnych.
b. opis wymagań na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Ocena niedostateczna:
W – student nie zna terminów literackich w języku angielskim, nie ma podstawowej wiedzy w dziedzinie literaturoznawstwa, nie rozumie zjawiska interpretacji dzieła literackiego
U – student nie umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, nie umie analizować ani interpretować utworów literackich, nie umie wypowiadać się na temat literatury
K – student nie uczestniczy w zajęciach, nie uczestniczy w dyskusjach
Ocena dostateczna:
W - student zna podstawowe terminy literackie w języku angielskim, ma podstawową wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, umie analizować i interpretować utwory literackie, umie wypowiadać się na temat literatury
K – student uczestniczy w zajęciach, przedstawia poprawną pracę kontrolną/prezentację ustną
Ocena dobra:
W - student dobrze zna podstawowe terminy literackie w języku angielskim, ma ugruntowaną wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, dobrze rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student dobrze umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, umie poprawnie analizować i interpretować utwory literackie (rozumie, że interpretacji może być wiele, potrafi uzasadnić proponowaną przez siebie interpretację), umie swobodnie wypowiadać się na temat literatury
K – student aktywnie uczestniczy w zajęciach: bierze czynny udział w dyskusjach, przedstawia dobrą pracę kontrolną/prezentację ustną
Ocena b. dobra:
W - student bardzo dobrze zna terminy literackie w języku angielskim, ma dobrze ugruntowaną wiedzę w dziedzinie literaturoznawstwa, bardzo dobrze rozumie podstawowe zagadnienia związane z interpretacją dzieła literackiego
U – student bardzo dobrze umie posługiwać się terminami literackimi w języku angielskim, potrafi sprawnie i w oryginalny sposób analizować i interpretować utwory literackie (rozumie, że interpretacji może być wiele, potrafi uzasadnić proponowaną przez siebie interpretację), potrafi starannie i precyzyjnie formułować i przedstawiać poglądy na temat literatury, a także w jakiejś mierze na temat badań literaturoznawczych
K – student uczestniczy w zajęciach: bierze czynny udział w dyskusjach, sam zadaje pytania, formułuje problemy; przedstawia bardzo dobrą pracę kontrolną/prezentację ustną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Dorothy Canfield “Sex Education”
John Galsworthy \"The Japanese Quince\"
Stanisław Szukalski “Mute Singer”
Julio Cortazar “End of the Game”
Ernest Hemingway “The Clean Well-Lighted Place”
John Fowles “The Prince and the Magician”
Samuel Beckett “Lessness”
Oraz wybór wierszy, i Williama Shakespeare\'a Macbeth w drugim semestrze.

Literatura uzupełniająca
Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1993.
Barańczak, Stanisław. “Tablica z Macondo.” Tablica z Macondo, Wydawnictwo Aneks, 1990. 222-33.
Culler, Jonathan. Literary Theory. Oxford: Oxford UP, 1997.
Diniejko, Andrzej. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2008.
Hawthorn Jeremy. Studying the Novel. 1985. London: Hodder Education, 2005.
Lakoff, George and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago UP, 1980.
Lodge, David. The Art of Fiction. London: Penguin, 1992.
Markiewicz, Henryk. “Ideologia a dzieło literackie.” Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Warszawa, PWN, 1976. 254-67.
Mullan, John. How Novels Work. Oxford: Oxford UP, 2008.
Perrine, L. Structure, Sound and Sense. New York, 1983.
Rimmon-Kenan, Shlomith. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. 1983. London: Routledge, 1999.
Rotter, Wilfried and Hermann Bendl. Your Companion to English Literary Texts. [Volume One: Analysis and Interpretation of Narrative Prose and Volume Two: Analysis and Interpretation of Poetry and Drama.] München: Manz Verlag, 1987.
Teske, Joanna. Klara. “Treść formy - o literaturze i o tym jak forma jest uwikłana w wymianę poglądów między autorem a czytelnikiem.” Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie 9-16 (2004-5): 30-39.
Wysłouch Seweryna and Bożena Chrząstowska. Poetyka stosowana. Warszawa, 1978.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę