Miasta inteligentne - Smart City (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dawid Soszyński
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie Studentów z koncepcją smart city oraz korzyściami i zagrożeniami związanymi z jej wdrażaniem
C2 – Przedstawienie Studentom złożoności tematyki smart city i prezentacja najważniejszych cech miasta inteligentnego
C3 – Przybliżenie idei smart city w kontekście zagadnień przestrzennych
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza z zakresu geografii ekonomicznej,
W2 - Wiedza z zakresu ekonomiki miast,
W3 - Wiedza z zakresu Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje pojęcie smart city K_W01, K_W07
2. Opisuje złożoność koncepcji smart city i jej wpływ na rozwój i konkurencyjność współczesnego miasta K_W01, K_W07
3. Objaśnia specyfikę społeczno - gospodarczą oraz ekologiczną charakterystyczną dla miast inteligentnych K_W07, K_W05
4. Przedstawia sposoby i możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu nowoczesnym miastem K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wyszukuje informacje w oparciu o aktualne źródła danych i na tej podstawie formułuje wnioski i prowadzi dyskusję K_U01, K_U08
2. Porządkuje zdobytą wiedzę w celu jej wykorzystania w dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami K_U03, K_U06, K_U08
3. Formułuje propozycje rozwiązań dla przykładowych miast K_U03, K_U06, K_U08, K_U12


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dostrzega znaczenie innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym miast i wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla współczesnych miast K_K04
Student wyraża własne opinie i chętnie uczestniczy w dyskusji na forum grupy K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja nad wybranymi rozwiązaniami i przykładami ich zastosowania.
Treści programowe przedmiotu
Rozwój i współczesne problemy miast.
Ewolucja idei Smart City.
Inteligentna gospodarka.
Inteligentne sieci transportowe.
Zrównoważone środowisko.
Inteligentne społeczeństwo.
Jakość życia w mieście inteligentnym.
Inteligentne zarządzanie miastem.
Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem.
Wybrane mierniki oceny inteligencji miast.
Wdrażanie idei Smart City w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W)- Student zna pojęcie smart city, ale nie potrafi wymienić i omówić najważniejszych cechy tej koncepcji. Potrafi wskazać jedynie nieliczne zastosowania GIS w zarządzaniu smart city.
(U)- Student nie jest w stanie ocenić spójności większości typowych rozwiązań z ideą smart city. W trakcie dyskusji nie potrafi formułować propozycji rozwiązań przykładowych problemów.
(K)- Student niechętnie uczestniczy w dyskusji, a pytany nie jest w stanie zaprezentować własnych wniosków i propozycji rozwiązań dla dyskutowanych zagadnień.

Ocena dostateczna
(W)- Student zna pojęcie smart city, potrafi wymienić i omówić tylko najważniejsze cechy tej koncepcji. Potrafi wskazać jedynie niektóre zastosowania GIS w zarządzaniu smart city.
(U)- Student potrafi ocenić spójność większości typowych rozwiązań z ideą smart city. W trakcie dyskusji potrafi formułować propozycje rozwiązań niektórych z przykładowych problemów w przykładowych lokalizacjach, choć są to propozycje niskiej jakości.
(K)- Student niechętnie uczestniczy w dyskusji, a pytany jest w stanie zaprezentować pewne wnioski i typowe propozycje rozwiązań dla dyskutowanych zagadnień.

Ocena dobra
(W)- Student zna i rozumie pojęcie smart city, potrafi wymienić i omówić większość cech tej koncepcji. Potrafi również omówić zastosowania GIS w większości z aspektów smart city.
(U)- Student potrafi ocenić spójność większości przykładowych rozwiązań z ideą smart city. W trakcie dyskusji potrafi formułować średniej jakości propozycje rozwiązań przykładowych problemów w przykładowych lokalizacjach.
(K)- Student niechętnie uczestniczy w dyskusji, choć pytany jest w stanie zaprezentować swoje wnioski, poglądy i propozycje rozwiązań dla dyskutowanych zagadnień.

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna i rozumie pojęcie smart city, potrafi wymienić i omówić poszczególne cechy tej koncepcji. Potrafi również omówić zastosowania GIS w każdym z aspektów smart city.
(U)- Student potrafi ocenić spójność przykładowych rozwiązań z ideą smart city oraz wskazać rozwiązania optymalne. W trakcie dyskusji potrafi formułować propozycje rozwiązań przykładowych problemów w przykładowych lokalizacjach.
(K)- Student chętnie uczestniczy w dyskusji, jest w stanie zaprezentować swoje wnioski, poglądy i propozycje rozwiązań dla dyskutowanych zagadnień.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium pisemne, udział w dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Smart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (red. nauk. Dariusz Gotlib, Robert Olszewski). PWN, Warszawa 2016, (Dostępne w BU KUL)
Stawasz D., Sikora-Fernandez D., (red.), 2015, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa. (Dostępne w BU KUL)
Literatura uzupełniająca:
Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2016, Koncepcja Smart City na tle procesów i uwarunkowań rozwoju miast. Akademia Samorządowa. Wyd. Uniw. Łódzkiego. Łódź. (Dostępne w BU KUL)
Danielewicz J., 2013, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji. Wyd. Uniw. Łódzkiego. Łódź.
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin