Psychofizjologia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Przemysław Tużnik
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przyswojenie przez uczestników podstawowych terminów, zagadnień w dziedzinie psychofizjologii
C2. Poznanie najważniejszych teorii z obszaru psychofizjologii oraz badaczy zajmujących się psychofizjologią
C3. Zdobycie wiedzy o najważniejszych technikach badawczych i metodach analizy sygnału oraz rozumienie wyników badań w obszarze neuronauki i psychofizjologii
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza w zakresie psychologii poznawczej, neuronauki poznawczej
W2. Podstawowa znajomość neuroanatomii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych
K_W07 zna zasady przygotowania i publikacji tekstu naukowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej specjalności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 wykazuje dbałość o zachowanie standardów metodologicznych w badaniach, otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu nauk o poznaniu oraz podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania intelektualnego
Metody dydaktyczne
Zajęcia są prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i materiałów audiowizualnych oraz dyskusji z uczestnikami
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do psychofizjologii
Metodologia badań psychofizjologicznych, eksperyment i raport z badań empirycznych
Podstawy pomiarów w psychofizjologii, podstawowe koncepcje i prawa psychofizjologii
Teoria analizy sygnału
Aktywność elektrodermalna i elektromiografia
Aktywność układu sercowo-naczyniowego
Okulografia
Wprowadzenie do metod badania aktywności mózgu: EEG, MEG, fNIRS
Wprowadzenie do metod badania aktywności mózgu: PET, fMRI
Podstawy elektrofizjologii: potencjały wywołane (ERP)
Podstawy elektrofizjologii: analiza częstotliwościowa i częstotliwościowo-czasowa
Podstawy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego: fizyczne podstawy rejestracji sygnału
Podstawy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego: Sygnał BOLD
Podstawy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego: Tworzenie procedur eksperymentalnych
Możliwości i ograniczenia metod psychofizjologicznch
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny jest wynik egzaminu końcowego w postaci testu z pytaniami wyboru i pytaniami otwartymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Jaśkowski, P. (2004). Zarys psychofizjologii. Warszawa: Vizja Press.
Sosnowski, T., Jaśkowski, P. (2008). Podstawy psychofizjologii W: Doliński, D., Strelau, J. (red.) Psychologia
akademicka. Tom 2 (s. 643-679), Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:
Ferguson G. A., Takane Y. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
Francuz P., Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Sosnowski, T., Zimmer, K. (1993). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych, Warszawa: PWN
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin