Kognitywne i logiczne teorie przekonań (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Lechniak prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Nabycie wiedzy w zakresie współczesnych kognitywistycznych modeli przekonań
2. Zapoznanie się z systemami logik epistemicznych i doksastycznych oraz formalnymi systemami zmiany przekonań
Wymagania wstępne
Elementarna znajomość logiki formalnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 posiada wieloaspektową wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05 ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_W03 posiada wieloaspektową wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05 ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty: ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
K_K07 aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dostosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
Metody dydaktyczne
1. Przygotowywanie referatów;
2. Wspólna lektura tekstu i dyskusja nad tekstem
Treści programowe przedmiotu
1. Elementy ontologii przekonań; ontologiczne wyznaczniki przekonania; 2. Kognitywne modele wiedzy i przekonań; 3. Elementy logik nieklasycznych: systemy epistemiczne i doksastyczne; 4. Reprezentacja zmiany przekonaniowej w systemie AGM
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie: napisanie eseju (3-4 str. mps.) będącego rezultatem lektury artykułu z listy artykułów przedstawionej na zajęciach; kryteria oceny: adekwatność streszczenia; odniesienie treści artykułu do prac omawianych na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Lechniak, Przekonania i zmiana przekonań, Lublin 2011
Przewodnik po kognitywistyce, Kraków 2016
Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków 2012
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę