Filozofia nauk przyrodniczych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Zapoznanie z 1) koncepcją śmiałej hipotezy, 2) krytyką tej koncepcji oraz 3) jej recepcją (i egzemplifikacjami) we współczesnym dyskursie filozoficznym.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię


UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła (K. Popper) i eksplikacja (m.in. W. Sady) koncepcji śmiałej hipotezy (bold hypothesis). 2. Krytyka koncepcji śmiałej hipotezy (m.in. Lakatos, Cleveland, Grünbaum). 3. Egzemplifikacje koncepcji śmiałej hipotezy w astronomii i fizyce (m.in. istnienie księżyców planetoid, falowa natura materii). 4. Koncepcja śmiałej hipotezy we współczesnym dyskursie filozoficznym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny (test z częścią pytań otwartych).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

I. Lacatos I., Falsification and the methodology of scientific research programmes, [w:] I. Lakatos & Alan Musgrave (eds.), Criticism and the growth of knowledge. Cambridge University Press 1970, s. 91-195; A. Grünbaum, Is the Method of Bold Conjectures and Attempted Refutations Justifiably the Method of Science? ,,The British Journal for the Philosophy of Science’’, 27(2), (1976), s. 105-136; K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, s. 224; K. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s. 110, 639-640, 644-650.

Literatura uzupełniająca:

W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wrocław 2000, s. 167-169.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin