Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Lewandowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Zaznajomienie studenta z formalnymi i merytorycznymi wymogami stawianymi pracom licencjackim
C2: Nabycie umiejętności niezbędnych do postawienia problemu badawczego i rozstrzygnięcia go w ramach pracy licencjackiej.
C3. Dyskusja na temat klasycznych i współczesnych problemów z zakresu metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza z zakresu metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki
2. Umiejętność krytycznej analizy tekstów filozoficznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student zna terminologię filozoficzną stosowaną w metafizyce, antropologii filozoficznej i etyce (K_W03)
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu tych dyscyplin (K_W06)
Student zna główne metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych (K_W07)
Student posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi posługiwać się terminologią filozoficzną w zakresie metafizyki, antropologii filozoficznej i etyki (K_U04)
Student potrafi sformułować problem badawczy oraz wykorzystywać metody z zakresu tych dyscyplin do jego rozstrzygnięcia (K_U02)
Student potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać teksty filozoficzne z zakresu tych dyscyplin (K_U01, K_U05);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- Student rozumie potrzebę nabycia rzetelnego warsztatu naukowego i poszanowania zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_K04)
Metody dydaktyczne
Dyskusja, referat, analiza tekstów filozoficznych.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe na dany semestr zostaną podane na zajęciach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność i aktywny udział w seminarium
2. Przygotowanie pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura zależy od tematyki seminarium i zostanie podana na zajęciach.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a) » Seminarium licencjackie
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego