Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym komunikowanie się w rutynowych sytuacjach dotyczących sfery biznesu i turystyki na poziomie B2
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania pism urzędowych
C3 - rozwijanie kompetencji interkulturowej
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących tematyki realizowanej na zajęciach
W2 - student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące oferty biura podróży,prezentacji firmy, działalności na rynku, poszukiwania pracy)
W3 - student rozpoznaje zasady gramatyki języka rosyjskiego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2
W4 - student przedstawia podstawowe informacje dotyczące geografii, kultury i systemu politycznego Rosji i krajów europejskich

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu dotyczące tematyki turystycznej i biznesowej
U2 - student rozpoznaje główny sens zawarty w dłuższych złożonych tekstach i komunikatach dotyczących zagadnień biznesu i turystyki
U3 - student identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu w jakim są one użyte
Czytanie
U1 - student wychwytuje główny przekaz tekstów i komunikatów dotyczących różnych dziedzin biznesu i turystyki, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu
U2 - student znajduje potrzebne informacje w tekstach, np. w ogłoszeniach, reklamach, rozkładach jazdy, pismach urzędowych
Mówienie
U1 - student bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów
U2 - student posługuje się ciągiem wyuczonych wyrażeń i zdań, by w przekonujący sposób opowiedzieć o różnych rodzajach wypoczynku, usługach hotelowych, sporcie ekstremalnym, rynku nieruchomości
U3 - student potrafi prowadzić rozmowy telefoniczne oraz przeprowadzać ankiety
U4 - student wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji
U5 - student posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu biznesu
Pisanie
U1 - student potrafi napisać poprawne gramatycznie notatki, wiadomości, listy prywatne, ogłoszenia, CV, reklamacje, oferty,
U2 - student notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych
K2 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego
K3 - student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej
K4 - student postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarty na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie, pokaz
Metoda aktywizująca - dialogi, praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Treści programowe przedmiotu
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ:
1. Россия на карте мира.
2. История путешествий и туризма.
3. Развитие туризма в России.
4. Выбор и иоформление тура.
5. Консультация по разным видам отдыха.
6. Решение проблем с аннулированием тура.
7. Лечебно-оздоровительный туризм - Карловы Вары, Мртвое море.
8. Встреча туристов в аэропорту, решение проблем с багажом.
9. Пляжный туризм - Болгария, Канары, Тенерифе.
10. Порядок размещения и регистрации туристов в гостинице.
11. Информация о номерах в отеле, их расположении и оборудовании.
12. Научно-деловой туризм - Лазурный берег, Япония , Китай.
13. Горнолыжный туризм - Альпийские страны, Андора, Россия.
14. Информация о мероприятиях на курорте.
15. Развдечения для детей. Детские аниматоры.
16. Достопримечательности курорта, экскурсионные поездки.
17. Охота в Африке, рыбалка а Австралии.
18. Спортивные программы в отеле, на курорте.
19. Различные виды активного отдыха.
20. Экстремальные виды отдыха - каноинг, параглайдинг.
21. Жалобы на плохое самочувствие, вызов врача.
22. Помощь туристам в случаях отсутствия страхового полиса.
23.Экотуризм в России.
24. Отъезд и проводы туристов.
25. Впечатления туристов об отдыхе.
26. Объявления о приёме на работу в сфере туризма.
27. Составление резюме.
28. Подготовление и участие в собеседовании.
29. Презентация фирмы:
а) статус фирмы
б) направление деятельности фирмы
в)структура фирмы
г)кадровый состав
д)деятельность на рынке
30. В поисках работы:
а) цель поиска работы
б) общее сведения
в) образование
г) опыт работы
д) дополнительные сведения
31. Деловой телефонный разговор:
а) схема делового телефонного разговора
б) деловые телефонные переговоры
в) тонкости общения
32. Поездки, командировки, путешествия:
а) секреты делового общения
33. Реклама - двигатель торговли.
34. Риэльтерский рынок.
35. Внешняя деловая корреспонденция:
а) письмо-приглашение
б) письмо-сообщение
в) письмо-просьба
г) письмо-благодарность
д) письмо-поздравление
е) сопроводительное письмо
ё) коммерческие письма
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego o tematyce realizowanej na zajęciach na poziomie B2/B2+.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy ogólne i dotyczące turystyki i biznesu na poziomie B2/B2+
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
 
Ocena dostateczna: 
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce realizowanej na zajęciach na poziomie B2B2+.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na poziomie B2/B2+
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie. 

Ocena dobra 
W Student zna większość terminów i zagadnień przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce realizowanej na zajęciach na poziomie B2/B2+
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy realizowane na zajęciach na poziomie B2/B2+
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie. 

Ocena bardzo dobra 
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony na poziomie B2B2+.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy na poziomie B2/B2+
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Sposoby weryfikacji: 
praca na zajęciach
prace domowe 
prezentacja lub projekt 
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Русский экзамен. Туризм., Москва 2005г.
- Т. М. Балыхина, С. И. Ельникова - Бизнесмены всего мира говорять по-русски
- A. Ginter, И. Тулина – Блументаль – Вот лексика, 2015
- M. Cieplicka, D. Torzewska – Русский язык - Kompendium tematyczno-leksykalne
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
- Słowniki tematyczne-
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę