Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach biznesowych. Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych integrując je do poziomu umożliwiającego używanie języka na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01-poziom znajomości języka angielskiegoB1/ B1+, w zakresie sprawności językowych: pisanie,czytanie,mówienie,rozumienie ze słuchu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących biznesu (np. zakładania, struktury i działalności firmy oraz przekształceń własnościowych -fuzje i przejęcie firmy, franchising; ludzi w biznesie (rekrutacja, kwalifikacje zawodowe, CV i podanie o pracę); handlu i usług, biznesu i mediów (marketing, reklama produktu i przedsiębiorstwa); działalności przedsiębiorstwa w kontekście środowiska naturalnego (rola firmy w sprawach ochrony środowiska); rynku (reklama krajowa i międzynarodowa, zdobywanie segmentów rynku); procesów ekonomicznych (handel międzynarodowy, globalizacja oraz innych dziedzin (np. nauka, postęp techniczny, życie gospodarcze i społeczne, aktualne problemy współczesnego świata);
K_W02 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
K_W03 przedstawia złożone informacje dotyczące biznesu, historii i struktury firmy, różnych stanowisk pracy i obowiązków, usług i reklamy, komunikacji, sposobu prowadzenia rozmowy z klientem, negocjowania, rozwiązywania problemów przez telefon i online, kultury korporacyjnej w różnych krajach,
K_W04 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
Pisanie:
K_U01 umie napisać krótkie listy formalne i nieformalne do klientów i instytucji w sprawie pracy, CV, listy transakcyjne informujące o produkcie i zadające pytania oraz listy zawierający reklamację
K_U02 notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie
Czytanie:
K_U03 umie zrozumieć ogólny i szczegółowy sens tekstów dotyczących różnych dziedzin biznesu, korespondencji biznesowej, tekstów reklamowych
K_U04 potrafi domyślić się znaczeń i intencji autora
K_U05 zna cechy charakterystyczne różnych tekstów pisanych i różnice między nimi
Mówienie:
K_U06 potrafi dostosować rejestr języka do potrzeb (język formalny/ nieformalny)
K_U07 umie wyrażać krótkie opinie, udzielać porad oraz uzyskiwać informacje dotyczących zawierania transakcji,
K_U08 bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania, zabiera głos w dyskusji i negocjacjach oraz rozmowie kwalifikacyjnej
K_U09 wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat i odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
Słuchanie:
K_U10 rozumie ogólny sens wypowiedzi w szerokim zakresie tematów biznesowych w sytuacjach komunikacyjnych podczas rozmów telefonicznych, rozmów w biurze i firmie pomiędzy pracownikami i klientami;
K_U11 potrafi wychwycić szczegółowe informacje z fragmentów wykładów lub prezentacji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K1 potrafi systematycznie dokonywać samooceny własnych umiejętności i samodzielnie uzupełniać braki w wiedzy językowej przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi (np. słownik, Internet).
K_K2 umie samodzielnie korzystać z materiałów źródłowych (rekomendowane strony internetowe)
K_K3 potrafi przygotować krótką prezentację na zadany temat
K_K4 umie wykonać projekt indywidualny i grupowy
K_K5 potrafi współpracować z innymi w czasie zajęć w parach lub grupach
K_K6 potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce
K_K7 potrafi nawiązywać kontakty i prowadzić rozmowy w różnych sytuacjach formalnych i nieformalnych związanych z ogólnie rozumianymi dziedzinami biznesu używając adekwatnych do tego zwrotów
Metody dydaktyczne
metody aktywizujące z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, rozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, praca w zespołach i praca indywidualna
Treści programowe przedmiotu
treści zawarte w rubryce \\\'efekty kształcenia\\\' realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji:
praca na zajęciach
prace domowe
prezentacja lub projekt
testy z poszczególnych działów tematycznych
wypowiedzi ustne
wypowiedzi pisemne
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
W Student nie zna terminów i zagadnień z zakresu tematów biznesowych przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego o tematyce biznesowej na poziomie B2.
Student nie potrafi wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem na poziomie B2.
KS Student nie potrafi wykorzystać nowej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.

Ocena dostateczna:
W Student zna wybrane terminy i zagadnienia z zakresu dziedzin biznesu przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi częściowo zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2.
Student potrafi w ograniczony sposób wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z dziedzinami biznesu na poziomie B2.
KS Student potrafi w ograniczony sposób wykorzystać nową wiedzę w praktyce, rozumie potrzebę pracy własnej oraz współpracy w grupie.

Ocena dobra
W Student zna większość terminów i zagadnień z zakresu dziedzin biznesu przewidzianych w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi w stopniu dobrym zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2.
Student potrafi w stopniu dobrym wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z biznesem na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi pracować samodzielnie i współdziałać w grupie.

Ocena bardzo dobra
W Student zna wszystkie terminy i zagadnienia z zakresu dziedzin biznesu przewidziane w treściach programowych przedmiotu.
U Student potrafi bez ograniczeń zrozumieć tekst pisany i mówiony o tematyce biznesowej na poziomie B2.
Student potrafi płynnie i bez ograniczeń wypowiadać się w formie pisemnej oraz ustnej na tematy związane z prawem na poziomie B2.
KS Student potrafi wykorzystać nową wiedzę w praktyce, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę własną oraz współdziałać w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Business Intermediate
Business Benchmark B2
MyGrammarLab Intermediate B1/B2
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę