Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Hanna Grygielska-Michalak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zmiana w kompetencjach studenta, aby mógł dość swobodnie porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz życia zawodowego związanego z pracą pedagoga. C2 - rozwijanie wszystkich sprawności językowych w celu osiągnięcia poziomu B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; C3 - poszerzanie zasobu leksykalnego i znajomości konstrukcji gramatycznych; C4 - rozwój strategii uczenia się i samooceny
Wymagania wstępne
umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie przynajmniej B1+, wiedza na temat podstawowych pojęć gramatycznych, rozumienie tekstów mówionych i pisanych dotyczących sytuacji codziennych oraz niezbyt skomplikowanych tekstów pedagogicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin życia dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, człowiek jego emocje i ambicje, doświadczenia, zainteresowania, plany,opinie na tematy z życia codziennego, opowiadanie o przeżyciach i doświadczeniach, transport, podróże, edukacja); posługuje się podstawowymi pojęciami pedagogicznymi; rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2, umożliwiającym komunikowanie się w codziennych sytuacjach, również związanych z pracą pedagoga; przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego;potrafi parafrazować słowa; rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka
UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie
rozpoznaje główne myśli zawarte w sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy; rozumie ogólny sens wypowiedzi wypowiadanych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych; rozpoznaje główne myśli dyskusji na tematy związane z pracą pedagoga oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin;rozpoznaje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte; rozpoznaje główną myśl niezbyt skomplikowanych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka; wychwytuje szczegółowe informacje; wyszukuje informacje i rozumie główne kwestie przekazu, czasem z wykorzystaniem słownika
Czytanie
wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty; rozumie ogólny sens tekstu, także tekstów dotyczących pracy pedagoga, oraz szczegóły w nim zawartych; domyśla się znaczeń i intencji autora; wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych, także tekstach z dziedziny pedagogiki; rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących pedagogiki; analizuje niezbyt skomplikowane teksty dotyczące pedagogiki jako dziedziny nauki oraz pracy pedagoga;
Mówienie
wypowiada się w miarę płynnie na różne znane tematy; porozumiewa się w różnych sytuacjach komunikacyjnych; wyraża swoje myśli na różne sposoby; uzasadnia opinię i zamiary; wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego; bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących, wyboru pracy pedagoga, roli pedagoga i edukacji); uzasadnia własne poglądy i plany oraz motywacje; relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i emocje; wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat związany z pracą pedagoga; odpowiada na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji; formułuje zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy w szkole; przedstawia w sposób przekonujący swój punkt widzenia
Pisanie
pisze różnorodne teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list nieformalny, wpis na forum, instrukcje, zaproszenia); pisze list/mail do znajomych lub współpracowników, krótko relacjonując wydarzenia, prosząc o informacje lub udzielając informacji; pisze list motywacyjny i rozprawkę typu \"za i przeciw\"; notuje najważniejsze informacje zawarte w przejrzystym wykładzie z dziedziny pedagogiki; streszcza najważniejsze problemy w wykładzie na tematy pedagogiczne
Metody dydaktyczne
30 godzin lektoratu plus praca własna poza zajęciami (praca w grupach, dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, analiza prostych tekstów pedagogicznych, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych); dyskusje, formy aktywizujące
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo zgodnie z wiodącym podręcznikiem: zwroty potrzebne do rozumienia i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących bieżących problemów, typowych zagadnień z życia codziennego, np. wyzwania życiowe (także związane z pracą w szkole), uczucia i emocje, ambicje zawodowe i kariera (uzasadnianie wyboru zawodu pedagoga), podróżowanie,rozwijanie osobowości i kondycji psychicznej, sztuka i kultura,
Gramatyka zgodnie z wiodącym podręcznikiem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ustawiczna na podstawie obecności na zajęciach (dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze), aktywności, przygotowania do zajęć; zaliczenie testów pisemnych w trakcie semestru, tłumaczenia prostych tekstów pedagogicznych
-ocena bardzo dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie przynajmniej 90%, aktywne uczestnictwo w zajęciach, brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie wszystkich prac domowych,
ocena dobra: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 75-90%, dość aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, wykonywanie prawie wszystkich prac domowych,
ocena dostateczna: zaliczenie testów z poszczególnych działów na poziomie 60-75%, sporadyczne aktywne uczestnictwo na większości zajęć ,brak nieusprawiedliwionych nieobecności, niewykonywanie wszystkich prac domowych
ocena niedostateczna: testy sprawdzające napisane poniżej 60%, brak zaangażowania w tematykę zajęć, częste niewywiązywanie się z prac domowych, nieusprawiedliwione nieobecności
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Podręcznik oraz ćwiczenia\"Speakout\" Upper Intermediate 2nd edition, słowniki, np. Słownik polsko-angielski i angielsko-polski, Wyd. Pons, proste teksty pedagogiczne z różnych źródeł (książki, Internet), wybrane teksty z podręcznika „Academic Encounters. Human Behaviour”, fragmenty \"History of Education\", materiały przygotowane przez lektora
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę