Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Zarańska
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Przekazanie studentom teoretycznej wiedzy na temat Fitness
C2-Praca nad techniką kroków fitness oraz elementami podstawowych technik tanecznych wykorzystywanych w różnych formach fitness
C3-Praca nad techniką ćwiczeń wzmacniających wolnych i z użyciem podstawowych akcesoriów fitness
Wymagania wstępne
Podstawowy poziom sprawności fizycznej,
Brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
Posiadanie stroju sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
1. Oglądowe (pokaz, obserwacja, )
2. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie)
3. Praktycznego działania
4. Częściowo - kompleksowa:
- syntetyczna - nauczanie całego ruchu,
- analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty,
- kompleksowa - dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość
Treści programowe przedmiotu
1.Zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu.
2.Ćwiczenia doskonalące elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki: biegi, podskoki, półobroty, obroty.
3.Ćwiczenia kształtujące rąk, nóg, tułowia i szyi.
4.Ćwiczenia gimnastyczne w rytmie.
5. Kroki przesuwne stosowane w choreografii, prezentacja kroków
6. Doskonalenie kroków bazowych aerobiku - step touch, skrzyżny, jive, szasse, cha, cha, cha, v-i step, obroty itp. Technika ruchu i praca nóg.
7. Tworzenie własnych układów w oparciu o poznane kroki i ćwiczenia gimnastyczne.
8..Ćwiczenia izolowane.
9.Ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową
10.Ćwiczenia na siłowni wzmacniające poszczególne partie mięśni.
11. Wzmacnianie mm wykorzystując ciężar własnego ciała.
12. Ćwiczenia wzmacniające z piłkami lekarskimi.
13.Trening siłowo-kondycyjny- CrossFit.
14. Historia Fitness.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia semestru jest aktywne uczestnictwo zajęciach.
Przedmiot jest na zaliczenie i nie podlega ocenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Aerobik czy fitness E. Grodzka-Kubiak
Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. D. Olex- Mierzejewska
Aerobik i step R. A. Gómez
Piłki Body Ball B. Grzegorczyk
Aerobik. Teoria, technika wykonania, metodyka nauczania,przepisy sędziowania. Z. Szot
Fitness R. Roller
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem