Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Piotr Olejarnik
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka,
C2- Opanowanie wybranych umiejętności ruchowych dla danej dyscypliny sportowej,
C3- Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
C4. Zapoznanie studentów z organizacjami działającymi w kulturze fizycznej; stowarzyszenia, kluby.
Wymagania wstępne
1. Brak przeciwwskazań lekarskich.
2. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
3. Strój sportowy - buty halowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
Pokaz,pogadanka, wykład, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z Regulaminem SWFiS , Regulaminem BHP na obiektach sportowych
2. Historia dyscypliny, zasady i przepisy gry.
3. Zasada fair play w sporcie.
4. Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5. Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6. Ćwiczenia uspokajające.
7.Kształtowanie sprawności ogólnej, koordynacji, siły, szybkości, wytrzymałości
8.Doskonalenie techniki:
a. uderzenia, przyjęcia i prowadzenie piłki różnymi częściami stopy,
b. dryblingu, zwodów, strzału na bramkę z różnych pozycji.
9. Podstawy taktyki w piłce nożnej.
10.Sędziowanie
11.Organizacja turniejów piłkarskich - systemy rozgrywania mistrzostw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Przygotowanie do zajęć (odpowiednie obuwie i strój sportowy, gotowość do ćwiczeń).
2. Frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zaliczenie semestru bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bednarski L. „Piłka nożna\" - zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkoleniowym, Exema, Kraków, 2000
Bischops K. Gerards H. „Piłka nożna - rozgrzewka\" tłum. z niemieckiego, Marshall, Wrocław, 2002
Cicirko L.,Syryjczyk J. „Zarys teorii i praktyki piłki nożnej\"- podręcznik dla studentów i nauczycieli w.f., Calamus, Biala Podlaska, 2000
Frank G. „Piłka nożna - trening kreatywny”
Góralczyk R., Waśkiewicz Z., Zając A. „ Technika piłki nożnej\" - klasyfikacja, nauczanie, CUDH Miler, Katowice, 2001
Kapera R., Sledziewski D. - „Piłka nożna\" - szkolenie dzieci i młodzieży\", PZPN, Warszawa, 1997
Koliach E. „Piłka nożna - technika i taktyka \", tłum. z niem., Marshall, Wrocław,1988
Ljach W., Witkowski Ż. \"Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej \",COS,Warszawa,2004
Paluszek K. „Nowoczesne nauczanie gry w piłkę nożną, BK Wrocław, 2000,
Panfil R., Żmuda W. „ Nauczanie gry w piłkę nożną”, Wrocław, 2003
Stępiński M., Paluszek K. Atlas środków doskonalących uderzenia i przyjęcia piłki\", Antex 2008
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem