Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Piotr Olejarnik
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Wyrobienie nawyku czynnego uprawiania sportu i zdrowego stylu życia dorosłego człowieka,
C2- Opanowanie wybranych umiejętności ruchowych dla danej dyscypliny sportowej,
C3- Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
C4. Zapoznanie studentów z organizacjami działającymi w kulturze fizycznej; stowarzyszenia, kluby.
Wymagania wstępne
1. Brak przeciwwskazań lekarskich.
2. Podstawowy poziom sprawności fizycznej.
3. Strój sportowy - buty halowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01.Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.
W02 .Ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej.
W03 .Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych.
W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w aspekcie społecznym i psychologicznym.

UMIEJĘTNOŚCI
U01.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwój fizyczny organizmu.
U02.Posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
U03.Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami etycznymi [zasada \\\"fair play\\\"] w celu rozwiązania konkretnego zadania w nauce i życiu codziennym.
U04.Potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w rywalizacji sportowej.
U05.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w tym indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym.
K02. Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej .
K03. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Metody dydaktyczne
Pokaz,pogadanka, wykład, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z Regulaminem SWFiS , Regulaminem BHP na obiektach sportowych
2. Historia dyscypliny, zasady i przepisy gry.
3. Zasada fair play w sporcie.
4. Sposoby rozgrzewki i jej rodzaje.
5. Ćwiczenia rozciągające (stretching, rozciąganie dynamiczne).
6. Ćwiczenia uspokajające.
7.Kształtowanie sprawności ogólnej, koordynacji, siły, szybkości, wytrzymałości
8.Doskonalenie techniki:
a. poruszania się po boisku,
b. odbicia piłki sposobem górnym i dolnym,
c. zagrywki (flot i dynamicznej)
d. ataku (różne formy: plas, atak dynamiczny, kiwnięcie)
e. zastawienie
9. Podstawy taktyki w piłce siatkowej.
10.Sędziowanie
11.Organizacja turniejów siatkarskich na hali i boiskach plażowych - systemy rozgrywania mistrzostw.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Przygotowanie do zajęć (odpowiednie obuwie i strój sportowy, gotowość do ćwiczeń).
2. Frekwencja i aktywne uczestnictwo w zajęciach - zaliczenie semestru bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Talaga J. Sprawność fizyczna ogólna, Testy. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004
Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
Talaga J.:A-Z Atlas ćwiczeń -Warszawa
Birch K., MacLaren D., George K., Fizjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa SA, Warszawa 2008.
Górski j., (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo lekarskie PZW, Warszawa 2006,2006.
Młodzieżowa Akademia Siatkówki 2012, Szkolenie Młodych Siatkarzy
Publikacja Autorska FIVB, Poradnik Trenera
Toshi Yoshida, Kontrolowanie piłki w przyjęciu zagrywki,Publikacja Biblioteki Polskiej Siatkówki, Warszawa 2013,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem