Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Barbara Okulska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000LEK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie języka na poziomie zapewniającym komunikowanie się w prostych, rutynowych sytuacjach w sferze biznesu
C2 - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania pism urzędowych
C3 - rozwijanie kompetencji interkulturowej
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących tematyki realizowanej na zajęciach
W2 - student rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin, w tym życia społeczno-gospodarczego (np. podstawowe informacje dotyczące działalności firmy, rynku pracy, rozmowy z pracodawcą, delegacji służbowych)
W3 - student przedstawia podstawowe informacje dotyczące geografii i kultury Rosji i krajów europejskich

UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie:
U1 - student rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, dotyczące tematyki ekonomicznej i biznesowej
U2 - student rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny
U3 - student wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie:
U2 - student czyta długie, złożone teksty, wyszukuje konkretne, przewidywalne informacje
Mówienie:
U1 - student prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy, w tym biznesowe
U2 - student bierze udział w dyskusjach i prezentacjach, wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii
U3 - student wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację o różnych rodzajach firm i przedsiębiorstw, działalności na rynku, poszukiwaniu pracy i rozmowach telefonicznych
U4 - student posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny
Pisanie:
U1 - student pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju, np. notatki, wiadomości, listy prywatne, proste pisma urzędowe
U2 - student notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych
K2 - student inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego
K3 - student jest gotowy do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej
K4 - student postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarty na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje
Metody dydaktyczne
Metoda podająca - objaśnienie, wyjaśnienie, tłumaczenie, pokaz
Metoda aktywizująca - dialogi, praca w grupach, gry i zabawy dydaktyczne
Ćwiczenia sprawdzające
Treści programowe przedmiotu
Zakres tematyczny:
1. Презентация фирмы:
а) статус фирмы
б) направление деятельности фирмы
в)структура фирмы
г) кадровый состав
д) деятельность на рынке
2. В поисках работы:
а) цель поиска работы
б) общее сведения
в) образование
г) опыт работы
д) дополнительные сведения
3. Деловой телефонный разговор:
а) схема делового телефонного разговора
б) деловые телефонные переговоры
в) тонкости общения
4. Поездки, командировки, путешествия:
а) секреты делового общения
5. Реклама - двигатель торговли.
6. Риэльтерский рынок.
7. Внешняя деловая корреспонденция:
а) письмо-приглашение
б) письмо-сообщение
в) письмо-просьба
г) письмо-благодарность
д) письмо-поздравление
е) сопроводительное письмо
ё) коммерческие письма
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarna wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunukat

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawowa wiedze z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce
EKK: wykazuje aktywna postawę nakierowana na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Русский язык: культура речи и письма в деловом общении, K. Gołąbek, P. Balandyk, 2012r.
- А.А. Бережная, О.В.Лыс, В.И.Шестопалова – «Один мир – общие проблемы» учебное пособие для студентов, 2009г.
- A. Ginter, И. Тулина – Блументаль – Вот лексика, 2015
- M. Cieplicka, D. Torzewska – Русский язык - Kompendium tematyczno-leksykalne
- Materiały uzupełniające i materiały autorskie
- Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe 
- Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane przez nauczyciela
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Gospodarka Przestrzenna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę