Język niemiecki - CEF A2 (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Elżbieta Wereńska
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:09101-00-0000LEK0072
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Kurs ma za zadanie przygotować studentów do komunikowania
się w prostych, rutynowych sytuacjach, których celem jest
bezpośrednia wymiana informacji dotycząca znanych
i codziennych problemów. Nauka języka na tym poziomie ma
służyć podnoszeniu kompetencji językowych poprzez pracę nad poszerzeniem zakresu słownictwa ogólnego oraz nad
poprawnością gramatyczną wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Po skończeniu kursu student powinien:
• rozumieć zdania i często używane zwroty
• porozumiewać się w prostych, codziennych sytuacjach
• umieć opisać przy użyciu podstawowych środków wyrazu językowego swoje pochodzenie, wykształcenie oraz scharakteryzować najbliższe otoczenie i wyrazić swoje potrzeby.
Wymagania wstępne
Student powinien:
• znać podstawy gramatyki języka niemieckiego
• znać podstawowe słowa opisujące życie codzienne
• potrafić zbudować prostą wypowiedź na tematy życia codziennego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada podstawowy zasób słownictwa z zakresu tematyki obowiązującej na kursie.
Student zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi i stosowania adekwatnych do danego poziomu środków stylistycznych.
Student posiada ogólną wiedzę na temat kultury i systemu społeczno-gospodarczego zarówno własnego kraju jak i krajów niemieckiego obszaru językowego.UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zrozumieć wystarczająco dużo, by radzić sobie w podstawowych sytuacjach życia codziennego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest zainteresowany poznawaniem języka obcego i kultury niemieckiego obszaru językowego.
Jest otwarty i gotowy do współpracy w grupie, aktywny i kreatywny, potrafi dostrzec wartości płynące z kontaktów z innymi narodami i ich kulturą.
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna, w parach i w grupach.
Praca z wykorzystaniem CD i DVD
Ćwiczenia utrwalające zasoby leksykalne i gramatyczne z zastosowaniem różnych środków dydaktycznych.
Treści programowe przedmiotu
-GRAMATYKA
• rozszerzanie wiadomości dotyczących poznanych zagadnień gramatycznych
• wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych
• ciągłe powtarzanie poznanej gramatyki przy zastosowaniu różnorodnych ćwiczeń i testów
SŁOWNICTWO
Rozszerzanie starego i wprowadzanie nowego słownictwa dotyczącego następujących dziedzin:
• bliższa i dalsza rodzina
• święta i zwyczaje w Niemczech
• mieszkanie i jego urządzanie
• szkoła, wykształcenie i plany na przyszłość
• wygląd zewnętrzny i moda
• wakacje, pory roku, pogoda
• możliwości spędzania wolnego czasu
• sport
• praca, poszukiwanie pracy
• zagadnienia dotyczące polityki
• środki komunikacji miejskiej
• media
• różnice kulturowe między narodami
FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ
• zasady pisania prostych, krótkich listów, zaproszeń, maili, kartek z życzeniami itp.
• opisywanie obrazków
• nauka formułowania krótkich tekstów dotyczących dziedzin wymienionych w punkcie „słownictwo”
• wypełnianie prostych i często używanych formularzy
• zasady pisemnego wyrażania próśb, podziękowań w oficjalnych pismach
DYSKUSJA:
• omówienie sposobu prowadzenia dyskusji
• omówienie zwrotów pomocnych w wyrażaniu swoich poglądów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Skala ocen (0-100 pkt.):
• 60-70 pkt. – ocena dst
• 71-75 pkt. – ocena +dst
• 76-85 pkt. – ocena db
• 86-90 pkt. – ocena +db
• 91-100 pkt. – ocena bdb
Ocena semestralna na podstawie wyników testów cząstkowych, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach i uczestnictwa
w projektach, ocena końcowa na podstawie testu ogólnego oraz
rozmowy na tematy przerobione na lektoracie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Podręcznik kursowy na poziomie A2 (do wyboru spośród zaakceptowanych przez SPNJO)
Podręcznik do ćwiczeń
Zestaw materiałów i ćwiczeń dodatkowych
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę