Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-00-0000LEK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Kształcenie kompetencji językowych przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności zdobytych na poprzednich poziomach.
C2 Rozwijanie sprawności językowych w zakresie komunikowania się w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem interkulturowości.
C3 Wprowadzenie wybranych zagadnień języka stosowanego w środowisku pracy, odpowiednio do poziomu zaawansowania.
C4 Przyuczanie studenta do samodzielnej nauki języka hiszpańskiego.
Wymagania wstępne
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących niezbyt złożonych dziedzin (np. życie rodzinne i społeczne, edukacja, rozrywka, problemy rynku pracy, klimat i środowisko, zagrożenia cywilizacyjne, środki masowej komunikacji);
2. rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ
3. przedstawia niezbyt złożone informacje dotyczące geografii i kultury danego obszaru językowego.

UMIEJĘTNOŚCI

SŁUCHANIE
1. rozpoznaje główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy;
2. rozpoznaje główne wątki dyskusji oraz programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach dotyczących niezbyt złożonych dziedzin, jeśli te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
3. identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte, jeśli tematyka tekstu dotyczy niezbyt złożonej dziedziny;
4. identyfikuje główny przekaz prostych wykładów dotyczących znanej mu dyscypliny oraz wygłaszanych w standardowej odmianie języka.
CZYTANIE
1. wychwytuje przekaz w tekstach dotyczących niezbyt złożonej tematyki i napisanych w sposób przejrzysty;
2 wyszukuje potrzebne informacje w tekstach dłuższych dotyczących niezbyt złożonej tematyki;
3. rozpoznaje główny przekaz/ argumentacje tekstów dotyczących znanej mu dziedziny pod warunkiem, że język użyty w tych tekstach jest w miarę prosty i nieidiomatyczny.
MÓWIENIE
1. wypowiada się w miarę płynnie na różne znane niezbyt złożone tematy;
2. wypowiada się w miarę płynnie w większości sytuacji dnia codziennego;
3. bierze udział w rozmowach na znane mu tematy bez uprzedniego przygotowania (np.: dotyczące rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących);
4. krótko uzasadnia własne poglądy i plany;
5. relacjonuje w miarę płynnie wydarzenia, opisując własne reakcje i wrażenia;
6. wygłasza wcześniej przygotowaną prezentację na znany mu temat (zgodny z kierunkiem studiów);
7. odpowiada krótko na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
8. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
PISANIE
1. pisze proste teksty na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy (list, krótki raport, relacja, esej, streszczenie);
2. notuje najważniejsze informacje zawarte w prostym i przejrzystym wykładzie (dotyczącym studiowanej dziedziny).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 wykazuje umiejętność poprawnych działań twórczych, odbiorczych oraz interakcyjnych; potrafi współpracować w grupie; wypracowuje własny styl uczenia się
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
GRAMATYKA
• Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (powtórzenie), w czasach przeszłych (Preterito perfecto, Indefinido, Imperfecto, pluscuamperfecto), przyszłym (futuro imperfecto i konstrukcja IR + a + INFINITIVO) i trybie rozkazującym Imperativo, estar + gerundio
• Zadania warunkowe
• Konstrukcja llevar + gerundio
• Mowa zależna
• Tryb łączący (subjuntivo)
• Użycie czasowników ser/estar
• Użycie trybów Indicativo i Subjuntivo

SŁOWNICTWO
• Narodowości, zawody, praca
• Dom: opis mieszkania, meble, przedmioty, wyposażenie
• Liczebniki główne i porządkowe
• Miasto: środki transportu, opis miejsc, lokalizacja miejsca, wskazanie drogi
• Hobby (ulubione rozrywki, sposób spędzania czasu, sport, styl życia)
• Opis osób (wygląd zewnętrzny i niektóre cechy charakteru, ubrania)
• Rodzina (nazwy członków rodziny)
• Zakupy (sklep spożywczy i odzieżowy)
• Czynności codzienne
• Pogoda, klimat, pory roku, miesiące
• Zdrowie (części ciała, choroby, środki zaradcze), stany emocjonalne
• Kuchnia, żywność, żywienie
• Ekologia, wyrażanie opinii
• Umawianie się
• W podróży
• Święta
• Nowe środki komunikacji: czat, blog, e-mail, SMS
• Język środków masowego przekazu (reklama, telewizja, prasa)
• Kino: filmy i reżyserzy krajów hiszpańskojęzycznych, słownictwo związane z kinematografią
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności w indywidualnym realizowaniu zadań ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.

Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.

Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.

Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „En acción 2/3” wyd. EnClave-ele
2. Filmy dydaktyczne z ćwiczeniami.
3. Uproszczone oraz oryginalne teksty prasowe, internetowe wraz z ćwiczeniami.
4. Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne powtórzeniowe i utrwalające autorstwa nauczyciela.
5. Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z podręczników:
a) Redes, wydawnictwo eLeSM
b) Dual pretextos para hablar, wydawnictwo Edelsa
c) Uso de la gramática española – intermedio, wydawnictwo Edelsa
e) En uso B1, wydawnictwo Edelsa
f) Curso de Puesta a punto en español, wydawnictwo Edelsa
g) Gramática básica del estudiante de español, wydawnicto Difusión
h) Conversamos en clase, wydawnictwo Edinumen
i) Vocabulario en movimiento, wydawnictwo Edinumen
j) Juegos de tablero y tarjetas, wydawnictwo Edinumen
k) Curso de lectura, conversacion y redaccion (intermedio), wydawnictwo SGEL
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę