Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Karolina Szymaniak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-05-0503CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania małej grupy, jej wspólnotowym charakterem i wartością dla procesu wychowania. Ćwiczenia powinny zaowocować: wiedzą studenta dotyczącą animacyjnej funkcji wychowania i pracy z małą grupą, rozumieniem potrzeby podejmowania różnorodnej animacyjnej aktywności w środowisku społecznym, umiejętnością zaprojektowania działań animacyjnych adresowanych do grup dziecięcych i młodzieżowych z różnorodnych środowisk wychowawczych.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza dotycząca animacji grupy.
Znajomość podstaw pracy z grupą oraz sposobów animacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student poznaje rolę animacji w wychowaniu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki adresata działań, zasady funkcjonowania małej grupy, komunikacji i interakcji w grupie, aktywnego uczestnictwa, zasadę sprzężenia zawrotnego itd. Zna rodzaje animacji, zalety osobowości nauczyciela animatora, kluczowe i pożądane kompetencje do pracy w charakterze animatora grup dziecięcych i młodzieżowych. Opisuje cele, metody, funkcje animacyjnego oddziaływania w postaci scenariuszy zajęć.

UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnik formułuje metody pracy z grupą dziecięcą lub młodzieżową oraz strategie działań. Uczy się rozwijać kreatywność grupy. Projektuje różnorodne tematycznie działania animacyjne adresowane go określonej grupy i prezentuje na zajęciach. Wchodząc w rolę animatora w trakcie ćwiczeń, uczy się poprzez działanie i zdobywa doświadczenie w pracy z grupą. Analizuje interakcje zachodzące w trakcie działań animacyjnych. Dokonuje auto-ewaluacji prowadzonych działań animacyjnych. Ćwiczenia dają studentowi możliwość praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Otwartość, komunikatywność, kształtowanie poczucia podmiotowości, chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, postępowanie zgodne z zapisami kontraktu, wyrażanie własnych sądów i ocen, wychowanie do wartości, dbałość o kulturę języka.
Metody dydaktyczne
Forma zajęć: metody dialogowe, praca w grupach, metody warsztatowe, np. gry i zabawy dydaktyczne
Pomoce dydaktyczne: papier, pisaki, magnetofon, laptop i rzutnik multimedialny, chusta Klanzy itd.
Treści programowe przedmiotu
Małe grupy: definicja, wskaźniki, funkcje małej grupy. Powstawanie małych grup formalnych i nieformalnych, konformizm i interakcje w małej grupie, współdziałanie członków grupy, kierownictwo grupowe i spoistość grup, dynamika grupowa. Animacja - ujęcie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne. Rodzaje animacji: edukacyjna, kulturalna, społeczna, religijna; cele animacji. Podmioty animacji, poziomy animacji: indywidualny, wspólnotowy i powszechny; jej uwarunkowania (hierarchia wartości, relacje osobowe, poziom akceptacji, kreatywność, otwartość). Animacyjne metody oddziaływania w praktyce. Projektowanie różnorodnych tematycznie działań animacyjnych adresowanych do określonej grupy i realizacja projektu poprzez kolejne zadania wychowawcze. Etapy: organizowanie działania, stymulowanie i motywowanie, diagnozowanie przez zabawę oraz dokonanie autoewaluacji działań. Animacyjna funkcja działań wychowawczych na wybranych przykładach - analiza działań animacyjnych ruchów i stowarzyszeń katolickich i organizacji świeckich. Możliwości i perspektywy działań animacyjnych w środowisku lokalnym (na terenie parafii, domu, szkoły, domu kultury, świetlicy osiedlowej itd).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu animacji grup dziecięcych i młodzieżowych oraz potrafi wyjaśnić animację w aspekcie pedagogicznym.

2. Student jest w stanie scharakteryzować wiedzę, dotyczącą wartości istnienia w kulturze - w jej wymiarze symbolicznym.

3. Student opisuje walory animacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym dzieci i młodzieży.

Umiejętności:

1. Student umie stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji werbalnej i niewerbalnej, prezentować własne pomysły w zakresie animacji.

2. Student umie kreować stosunki społeczne w procesie wychowania.

3. Student umie animować proces dydaktyczno-wychowawczy.

Kompetencje:

1. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach dziecięcych i młodzieżowych.

2. Student wyraża troskę o estetykę, bezpieczeństwo uczestników animacji oraz ich zorientowanie na zdrowy styl życia i integralny rozwój społeczny.

3. Student jest zorientowany na odpowiedzialne planowanie rozwoju osobistego (dojrzała samoocena).
30% - aktywność podczas zajęć , 50 % - przygotowanie i prezentacja scenariusza zajęć, 20 % - obecność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza \"Impuls\", Kraków 2006;
G. Godlewski, I. Kurz, A.Mencwel, M.Wójtowski, Animacja kultury doświadczenie i przyszłość, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002;
Dz. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcje, Oficyna Wydawnicza \"Impuls\", Kraków 2006; E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Wydanie IV, Oficyna Wydawnicza \"Impuls\", Kraków 2007;
M. Mendel (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003; Z. Struzik, Program wychowawczy oparty na wartościach, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Warszawa 2007 (cz. 1, cz. 2);
P. Szarota, Psychologia uśmiechu. Analiza kulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006;
K. Szeliga (red.), Bajkoterapia, Wydanie II poprawione, Oficyna Wydawnicza \"Impuls\", Kraków 2008; E. Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2000;
J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę