Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-05-0503CWI0041
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami funkcjonowania małej grupy, jej wspólnotowym charakterem i wartością dla procesu wychowania. Ćwiczenia powinny zaowocować: wiedzą studenta dotyczącą animacyjnej funkcji wychowania i pracy z małą grupą, rozumieniem potrzeby podejmowania różnorodnej animacyjnej aktywności w środowisku społecznym, umiejętnością zaprojektowania działań animacyjnych adresowanych do grup dziecięcych i młodzieżowych z różnorodnych środowisk wychowawczych.
Wiedza
Student poznaje rolę animacji w wychowaniu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki adresata działań, zasady funkcjonowania małej grupy, komunikacji i interakcji w grupie, aktywnego uczestnictwa, zasadę sprzężenia zawrotnego itd. Zna rodzaje animacji, zalety osobowości nauczyciela animatora, kluczowe i pożądane kompetencje do pracy w charakterze animatora grup dziecięcych i młodzieżowych. Opisuje cele, metody, funkcje animacyjnego oddziaływania w postaci scenariuszy zajęć.
Umiejętności
Uczestnik formułuje metody pracy z grupą dziecięcą lub młodzieżową oraz strategie działań. Uczy się rozwijać kreatywność grupy. Projektuje różnorodne tematycznie działania animacyjne adresowane go określonej grupy i prezentuje na zajęciach. Wchodząc w rolę animatora w trakcie ćwiczeń, uczy się poprzez działanie i zdobywa doświadczenie w pracy z grupą. Analizuje interakcje zachodzące w trakcie działań animacyjnych. Dokonuje autoewaluacji prowadzonych działań animacyjnych. Ćwiczenia dają studentowi możliwość praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.
Inne kompetencje (postawy) Otwartość, komunikatywność, kształtowanie poczucia podmiotowości, chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, postępowanie zgodne z zapisami kontraktu, wyrażanie własnych sądów i ocen, wychowanie do wartości, dbałość o kulturę języka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Małe grupy: definicja, wskaźniki, funkcje małej grupy. Powstawanie małych grup formalnych i nieformalnych, konformizm i interakcje w małej grupie, współdziałanie członków grupy, kierownictwo grupowe i spoistość grup, dynamika grupowa. Animacja - ujęcie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne. Rodzaje animacji: edukacyjna, kulturalna, społeczna, religijna; cele animacji. Podmioty animacji, poziomy animacji: indywidualny, wspólnotowy i powszechny; jej uwarunkowania (hierarchia wartości, relacje osobowe, poziom akceptacji, kreatywność, otwartość). Animacyjne metody oddziaływania w praktyce. Projektowanie różnorodnych tematycznie działań animacyjnych adresowanych do określonej grupy i realizacja projektu poprzez kolejne zadania wychowawcze. Etapy: organizowanie działania, stymulowanie i motywowanie, diagnozowanie przez zabawę oraz dokonanie autoewaluacji działań. Animacyjna funkcja działań wychowawczych na wybranych przykładach - analiza działań animacyjnych ruchów i stowarzyszeń katolickich i organizacji świeckich. Możliwości i perspektywy działań animacyjnych w środowisku lokalnym (na terenie parafii, domu, szkoły, domu kultury, świetlicy osiedlowej itd).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: metody dialogowe, praca w grupach, metody warsztatowe, np. gry i zabawy dydaktyczne
Pomoce dydaktyczne: papier, pisaki, magnetofon, laptop i rzutnik multimedialny, chusta Klanzy itd.
forma i warunki zaliczenia
aktywny udział w zajęciach - 30%, opracowanie scenariusza zajęć - 20%, zaprezentowanie własnego projektu zajęć edukacyjnych z animacji grup dziecięcych lub młodzieżowych - 30%; kolokwium - 20%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa:
Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny: materiały z konferencji naukowej, pod red. J. Gajdy, Lublin 1994.Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Ewaluacja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Warszawa 1994.Ferenz K., Kozioł E., Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 2003.Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, red. E. Kędzior-Niczyporuk, Lublin 2006.Ryk A., (Po)nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania. Antropologiczne podstawy pedagogiki spotkania, Warszawa 2006.Szmagalski J., Przewodzenie małym grupom. Działania grupowe, Warszawa 1998.Vopel K.W., Jak pobudzić kreatywność grupy? Propozycje ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003.Vopel K. W., Umiejętność współpracy w grupie. Zabawy i improwizacje, cz. 1, 2, Kielce 2002. literatura uzupełniająca:
Animacja współpracy środowiskowej, red. M. Mendel, Toruń 2004.Dąbrowska E., Osoba animatora i koncepcja jego kształcenia, [w:] Dylematy animacji kulturalnej, red. J. Gajda, W. Żardecki, Lublin 2001, s. 125-136.O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka, red. E. Kędzior-Niczyporuk, Lublin 2010.Huberta Wiertsema, 100 gier ruchowych. Poradnik dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą, tł. M. Marciniak, Warszawa 2005.inne pomoce dydaktyczne: papier, pisaki, magnetofon, laptop i rzutnik multimedialny, chusta Klanzy
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę