Kultura (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00001-04-0403SEM0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do napisania pracy magisterskiej, a także przygotowanie od strony teoretycznej oraz praktycznej do samodzielnej pracy badawczej.
Wymagania wstępne
Przygotowanie wstępne pracy (plan i dwa rozdziały).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(W1) Student poszerza swoją wiedzę dotyczącą różnych metod, technik i narzędzi badawczych.
(W2) Student nabywa wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranego tematu pracy.
(W3) Student rozszerza swoją wiedzę dotyczącą zasad piśmiennictwa naukowego.

UMIEJĘTNOŚCI
(U1) Student zdobywa umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez.
(U2) Student nabywa umiejętność krytycznego oglądu stanu badań oraz weryfikowania go z materiałami źródłowymi.
(U3) Student nabywa techniczne umiejętności związanych z pisaniem pracy
magisterskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K1) Student nabywa kompetencje językowe (zdolność do odpowiedniego zachowania się językowego, komunikacyjnego czy ogólnie kulturowego), kompetencje komunikacyjne (psychol. umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji społecznej i cech odbiorcy0 oraz kompetencje kulturowe (umiejętność użytkowania wzorców kulturowych obowiązujących w obrębie danej kultury).
(K2) Student zna ustawę o prawie autorskim i prawa pokrewnych i stosuje się do jej wytycznych.
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja bieżących wyników prac poszczególnych uczestników seminarium
2. Metody aktywizujące (dyskusja, burza mózgu, metoda przypadku)
3.Metody badań naukowych (metoda analizy przypadku, metoda monograficzna, metoda porównawcza).
Treści programowe przedmiotu
Związane są z tematami poszczególnych prac magisterskich.
Podstawą jest tworzenie pracy naukowej, ćwiczenie dobrego wyselekcjonowania technik, narzędzi oraz metod badawczych adekwatnych do podjętego tematu opisu, a także umiejętne wykorzystywanie różnych źródeł badawczych i opracowywanie ich na własne potrzeby.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Ukończenie pracy magisterskiej i dopuszczenie jej przez prowadzącego do oceny recenzenckiej.
2. Dwie pozytywne recenzje rozprawy magisterskiej.
3. Egzamin magisterski.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Adekwatna do tematów prac magisterskich.
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem