Technologie informacyjne (laboratorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00001-04-0401LAB0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nabycie umiejętności w zakresie gromadzenia, przechowywania, analizy oraz przetwarzania informacji naukowej (bibliograficznej oraz przedmiotowej), głównie historycznej
C2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy badawczej i warsztacie historyka (fiszka elektroniczna)
C3. Nabycie umiejętności w zakresie obsługi programu komputerowego z grupy menedżerów bibliografii oraz organizacji wiedzy - CITAVI ver. 5
Wymagania wstępne
W1. Podstawy warsztatu historycznego (wstęp do badań historycznych) w zakresie gromadzenia informacji bibliograficznych oraz kwerendy historycznej
W1. Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W01. Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu gromadzenia, porządkowania oraz analizowania informacji, zwłaszcza nauk humanistycznych i historii [K_W03]

UMIEJĘTNOŚCI
EK_U01. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł, przede wszystkim źródeł internetowych i bazodanowych [K_U01]
EK_U02. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie konfiguracji oraz obsługi programu komputerowego CITAVI ver. 5 [K_U02]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K01 Potrafi współdziałać przy realizacji konkretnych zadań, pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (rola eksperta w zakresie obsługi aplikacji) [K_K02]
Metody dydaktyczne
Zajęcia odbywają w laboratorium komputerowym.
Zadania realizowane są indywidualnie przez studentów pod opieką merytoryczną i przy stałej konsultacji prowadzącego zajęcia.
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła informacji historycznej (bazy danych bibliograficznych i publikacji pełnotekstowych (open science), bazy wiedzy, biblioteki i archiwa elektroniczne, ogólne i dziedzinowe)
2. Pozyskiwanie informacji bibliograficznej w różnych formatach danych (RIS, BIBTEX, wyszukiwanie online w bazach danych lub przez ISBN/DOI, import do programu CITAVI, ręczne wprowadzanie danych)
3. Przygotowanie schematu bazy wiedzy dla wybranego tematu w programie CITAVI
4. Gromadzenie informacji w przygotowanym schemacie bazy wiedzy z publikacji naukowych dla wybranego tematu badawczego
5. Wykorzystanie aplikacji komputerowej w zakresie planu zadań oraz organizacji kwerendy bibliograficznej oraz archiwalnej
6. Przeszukiwanie i eksport zgromadzonego materiału bibliograficznego oraz zgromadzonych treści historycznych (fisza elektroniczna)
7. Integracja programu CITAVI z edytorami tekstów Writer Libre Offcie, MSWord oraz edycja aparatu naukowego oraz treści pracy przy pomocy menedżera bibliografii/wiedzy
8. Zmiana oraz edycja autorskiego stylu opisu bibliograficznego dla wybranego czasopisma naukowego w programie CITAVI
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena efektów kształcenia odbywa się w trakcie zajęć (realizacja poszczególnych zadań, np. umiejętność w zakresie gromadzenia bibliografii, przygotowanie tekstu przy pomocy menedżera bibliografii). Praca końcowa polega na przygotowaniu autorskiego stylu opisu bibliograficznego (na wzór stylu w wybranym czasopiśmie) oraz edycja tekstu historycznego przy pomocy tego stylu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R.
Prinke, Poznań 2007
Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk i B. Ryszewski,
Olsztyn 2005
Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005
Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. R. Bomba, A, Radomski, Lublin 2013.
M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013.
Materiały CITAVI: https://www.citavi.com/en/support.html#guides
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę