Projektowanie www (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Narecki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00001-04ECTS-0403CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zdobycie wiedzy na temat projektowania nowoczesnych stron internetowych
2. Poznanie podstaw języka HTML oraz CSS
3. Zapoznanie z popularnymi systemami zarządzania treścią
Wymagania wstępne
Umiejętność obsługi komputera, w tym edytorów tekstowych i przeglądarek internetowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna aktualne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia w zakresie tworzenia stron WWW
2. student zna składnię języka HTML
3. student ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów CMS i baz danych

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z przedmiotem
2. student potrafi zaprojektować i stworzyć stronę WWW bazującą na WordPressie i HTML
3. student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie tworzenia nowoczesnych stron WWW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dokształcania się
2. student rozumie społeczne aspekty tworzenia stron WWW oraz związaną z tym odpowiedzialność
3. student umie formułować opinie na temat omawianych zagadnień związanych z projektowaniem stron WWW
Metody dydaktyczne
warsztat, prezentacja multimedialna, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Graficzne aspekty projektowania stron www
2. Struktura strony internetowej
3. Dobre praktyki w projektowaniu i zarządzaniu stroną www
4. Języki HTML i XML - podstawowe zagadnienia
5. Podstawowe informacje nt. baz danych
6. Omówienie popularnych systemów CMS
7. Budowa strony internetowej opartej na WordPress
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- Aktywna obecność na zajęciach
- Ćwiczenia praktyczne
- Projekt zaliczeniowy (własna strona w HTML+CSS)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Jason Beaird, James George, Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III (wyd. Helion)
2. Witold Wrotek, WordPress. Ćwiczenia praktyczne (wyd. Helion)
3. Łukasz Wójcik, Magdalena Bród, WordPress 4. Instalacja i zarządzanie (wyd. Helion)
4. Kurs HTML5: http://how2html.pl/
5. XML dla początkujących: http://webmaster.helion.pl/starocie/xml/xml.htm
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę