Dydaktyka nauczania historii (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Joanna Szady
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0400-0401CWI0031
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie z problematyką dydaktyki szczegółowej historii
C2 Przygotowanie praktyczne studentów do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej
C3 Rozwijanie postawy samokształceniowej w obszarze dydaktyki
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z organizacji szkolnictwa i edukacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zakres treściowy właściwy dla dydaktyki szkoły podstawowej K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
Samodzielne budowanie konspektu lekcji historii w szkole podstawowej K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wyrabianie poczucia misji zawodu nauczyciela historii szkoły podstawowej K_K01
Metody dydaktyczne
praca pod kierunkiem, metody praktyczne
Treści programowe przedmiotu
Recenzowanie programów, podręczników i poradników metodycznych obowiązujących w bieżącym roku; Taksonomia celów; Kryteria doboru treści; Realizacja zasad nauczania; Ogniwa i typy lekcji; Dobór metod kształcenia historycznego; Wykorzystanie środków dydaktycznych; Ocena szkolna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna: brak wiedzy z dziedziny dydaktyki historii, brak umiejętności samodzielnego tworzenia narzędzi dydaktycznych, brak świadomości misji zawodu
dostateczna: wybiórczy zakres merytoryczny z dziedziny dydaktyki, częściowo poprawne konstruowanie narzędzi dydaktycznych, minimalne poczucie potrzeby samokształceniowej
dobra: podstawowe dane z dziedziny dydaktyki, poprawne konstruowanie narzędzi dydaktycznych w oparciu o wzorcowe ramy działania; poczucie misji zawodu
bardzo dobra: wyczerpująca wiedza z dziedziny dydaktyki i aktualnych problemów oświatowych; samodzielne i kreatywne konstruowanie narzędzi dydaktycznych; pełna świadomość poczucia misji zawodu wraz z tworzeniem programu własnego rozwoju zawodowego

sposoby weryfikacji: praca samodzielna i grupowa w trakcie zajęć; kolokwium zagadnieniowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bieniek M., Dydaktyka historii, Olsztyn 2007; Chorąży E., Konieczna-Śliwińska D, Roszak S., Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, Warszawa 2009; Maternicki J., Majorek C., Suchoński A.. Dydaktyka historii; Warszawa 1993; Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, Warszawa 2004; Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.


Literatura uzupełniająca:
Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991; Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, T. 1; . Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła, T. 2, Warszawa 2005;; Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1995; Dziedzic A., Kozłowska W., Drama na lekcjach historii, Warszawa 1998; Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993; Paner A., Kosznicki M., Metody wprowadzania, utrwalania i kontroli nowego materiału na lekcjach historii, Gdańsk 2003
oraz programy, podręczniki, materiały dydaktyczne aktualne w roku szkolnym
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę