Dydaktyka nauczania historii (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alicja Puszka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-0400-0401WYK0031
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
zapoznanie z teorią dydaktyki szczegółowej historii; przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela histori
wykład konwencjonalny, wykład z pokazemi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Organizacja systemu szkolnego, zarządzania centralnego, społecznego i nadzoru pedagogicznego nad oświatą; Dokumenty i akty prawne obowiązujące w oświacie polskiej;. Nauczyciel i jego awans zawodowy; Szkoła jako instytucja; Zewnątrzszkolny i wewnątrzszkolny system oceniania; Podstawa programowa i programy nauczania; Podręczniki szkolne, poradniki metodyczne, pakiety edukacyjne; Cele nauczania historii; Lekcja, budowa lekcji i typy lekcji; Metody nauczania, typologia metod, charakterystyka metod, nauczanie polimetodyczne i multimedialne; Zagadnienie środków dydaktycznych; Zasady nauczania; Formy nauczania, umiejętności kluczowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny lub ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Arends R.I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1995; Awans zawodowy nauczyciela. Poradnik, Warszawa 2000; Bieniek M., Dydaktyka historii, Olsztyn 2007; Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce 2000; Chorąży E., Konieczna-Śliwińska D, Roszak S., Edukacja historyczna w szkole, teoria i praktyka, Warszawa 2009; Dzierzgowska I., Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa 2007; Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, T. 1; . Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła, T. 2, Warszawa 2005; Kubiczek B. , Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole 2006; Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008; Maternicki J., Majorek C., Suchoński A.. Dydaktyka historii. Warszawa 1993; Mazińska M., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa 2004; Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej, red. M. Kujawska, Poznań 1996; Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1991; Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998; Program \"Nowa Szkoła\" materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Warszawa CODN 1999; Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Warszawa 2000; Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007;

Literatura uzupełniająca: Biblioteczka Reformy. Ministerstwo Edukacji Narodowej, z. 1-40; Dzierzgowska I., Wspinaczka po stopniach awansu, cz. 1-4, Warszawa 2008; Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, Gdańsk 2003; Lewandowska I., Scenariusze lekcji historii, Cieszyn 1998; Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. C. Majorek, Warszawa 1988; Słowikowski T., Metodyka nauczania historii, Warszawa 1972; Praca nad źródłami. Konspekty i scenariusze lekcji dla nauczycieli, Warszawa 1999 oraz: Wiadomości Historyczne jak również programy, podręczniki, poradniki obowiązujące w danym roku szkolnym.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin