Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii (warsztaty) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0401WAR0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie się z metodami badań historycznych służących do zrozumienia i systematyzacji źródeł historycznych.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw metod badań historycznych i języków obcych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Miejsce nauk pomocniczych w heurystyce historycznej i krytyce źródeł.

UMIEJĘTNOŚCI Wykorzystanie informacji źródłowych w procesie badania historycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Integracja nauk pomocniczych historii z pokrewnymi dyscyplinami w procesie poznania historycznego.
Metody dydaktyczne
Konwersatoria warsztatowe. Techniki obróbki źródeł historycznych w procesie poznania historycznego.
Treści programowe przedmiotu
Nauki pomocnicze historii w warsztacie historyka: heurystyka, krytyka erudycyjna i hermeneutyka. Problematyka rozpatrywana na przykładzie różnych typów źródeł historycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w pracach zespołu, znajomość przerabianego materiału i sprawność analizy wybranych źródeł.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, tamże zebrana literatura przedmiotu.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę