Rozwój nauk pomocniczych i ich wykorzystanie w badaniach historycznych (proseminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Tomasz Panfil
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0401PRO0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Powstanie nowożytnych nauk nauk pomocniczych historii (Jean Mabillon, De re diplomatica libri sex), ich rozwój i cele badawcze od wczesnej nowożytności do czasów współczesnych.
Wymagania wstępne
Znajomość języków obcych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Zapoznanie się z narzędziami krytyki i obróbki źródeł historycznych.

UMIEJĘTNOŚCI Samodzielne odczytywanie i interpretacja treści źródeł historycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Działania na rzecz zachowania spuścizny kulturowej.
Metody dydaktyczne
Prasa w zespole seminaryjnym na odczytaniem i interpretacją różnorakich źródeł historycznych i wybranych opracowań z zakresu nauk pomocniczych historii..
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia o charakterze seminaryjno-warsztatowym, których celem jest zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik badawczych stosowanych w nauce historycznej. Zagadnienia te będą realizowane w oparciu o oryginalne prace historyków francuskich, niemieckich, angielskich i polskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w pracy naukowej zespołu seminaryjnego, umiejętność wykorzystania zdobywanej wiedzy w odczytaniu i krytyce źródeł historycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001. Tamże zestawiona literatura przedmiotu.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę