Partie i systemy polityczne w XX stuleciu (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04-0401WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studentów z głównymi nurtami politycznymi w Polsce i Europie w XX wieku
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość faktografii dotyczącej historii XX wieku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość najważniejszych partii politycznych działających w XX wieku. Znajomość głównych działaczy, programów, ideologii. Wiedza na temat podstawowych systemów politycznych w XX wieku.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność wykazania związków przyczynowych pomiędzy działalniami poszczególnych partii a ich założeniami programowymi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Kształtowanie postaw obywatelskich, połączonych z wyrobieniem przekonania o słuszności zaangażowania ludzi w życie społeczno-polityczne.
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z prezentacją materiału źródłowego (teksty polityczne, prasa itp.). Aranżowanie dyskusji ze studentami.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu:
Ukazanie dziejów polskiego życia politycznego w XX wieku na tle przemian ustrojowych i politycznych w Europie. Wykładowca prezentuje losy głównych obozów politycznych w kontekście dwudziestowiecznych zmian systemowych. Jest to powiązane z pokazaniem relacji, jakie zachodziły pomiędzy poszczególnymi ideologiami a działaniem polityków i partii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę dostateczną student posiada znajomość głównych systemów politycznych obecnych w Europie i w świecie oraz głównych partii politycznych. Ocena dobra jest związana z umiejętnością pozwiązania poszczególnych nurtów politycznych z konkretnymi ideologiami, obecnymi w świecie zachodnim. Ocena bardzo dobra dotyczy dodatkowo znajomości najważniejszych liderów poszczólnych partii a także rozeznania w ewolucji sceny politycznej aż do czasów współczesnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Główne obozy polityczne w II Rzeczpospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Lublin 2012.
2. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1997.
3. A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
4. Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 1999.
5. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Grott, Religia, Kościół, etyka w ideach i koncepcjach prawicy polskiej, Kraków 1993.
2. J. Rotschild, East Europe between Two World Wars, Seatle-London 1974.
3. K. Turowski, Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce, Warszawa 1989.
4. J. M. Majchrowski, Szkice z historii polskiej prawicy politycznej lat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1986.
5. M. Ryba, Naród a polityka, Lublin 1999.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę