Składnia (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-04EC-0403CWI0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów kierunku z podstawowymi zagadnieniami związanymi z systemem składniowym języka. Istotnym składnikiem treści ćwiczeniowych są zagadnienia poprawnościowe (prawidłowa budowa wypowiedzeń, poprawność interpunkcyjna).
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

KW05: ma podstawową wiedzę o powiązaniach tekstologii i edytorstwa naukowego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa i językoznawstwa.

UMIEJĘTNOŚCI

KW09: ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

KU03: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, metody warsztatowe, elementy wykładu
Treści programowe przedmiotu
1. Części mowy a części zdania. Miejsce składni w systemie języka.
2. Podstawowe jednostki syntaktyczne (składnik – grupa składniowa – wypowiedzenie)
3. Składniki związku głównego.
4. Zdania podmiotowe i orzecznikowe
5. Drugorzędne części zdania.
6. Zdania przydawkowe, dopełnieniowe i okolicznikowe.
7. Wskaźniki zespolenia (spójnik, zaimek).
8. Wartość stylistyczna spójników. Słowa wielofunkcyjne (homonimiczne części mowy).
9. Równoważniki zdań.
10. Parataksa.
11. Hipotaksa.
12. Formalne i semantyczne wykładniki spójności tekstu.
13. Szyk wypowiedzi. Stylistyczne funkcje syntaksy.
14. Typy błędów składniowych.
15. Przeobrażenia systemu (analityzacja, modalizacja, parentetyzacja).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów.
Składnikiem oceny całościowej jest też aktywność na zajęciach (20%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. R. Grzegorczykowa. Wykłady z polskiej składni. Warszawa 1996.
2. H. Jadacka. A. Markowski. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008 [hasła z zakresu składni].
3. S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976.
4. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1963.

Literatura pomocnicza:
1. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska,Warszawa1984
2. A. Grzesiuk, Składania wypowiedzi emocjonalnych, Lublin 1995.
3. H. Kaczorowska, M. Ruszkowski, Składnia języka polskiego w praktyce szkolnej. Poradnik dla nauczycieli, Kielce 1994.
4. Z. Klemensiewicz, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa 1982 (r. I. Teoria składni – zjawiska składniowe).
5. J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa Warszawa 1997.
6. M. Ruszkowski, Analiza składniowa wypowiedzeń. Zbiór ćwiczeń, Kielce 1996.
7. M. Ruszkowski, Kategorie pośrednie w składni polskiej, Kielce 2001.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę