Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00000-04EC-0403KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zaznajomienie z problematyką (przedmiotem i podmiotem) ochrony właśności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego
C2 uświadomienie mechanizmów i konsekwencji naruszenia prawa autorskiego
Wymagania wstępne
W1 - zajęcia obowiązkowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza (K_W26; K_W27)
- zna podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych w zakresie ich przedmiotu, podmiotu, zakresu ochrony, sposobów naruszania prawa;
- zna podstawy ochrony własności intelektualnej (prawa autorskiego i własności przemysłowej)

Umiejętności (K_U20)
- umie rozpoznać reklamę zakazaną i nieuczciwą
- umie wskazać przejawy nieuczciwej konkurencji w zakresie informacji
- umie wyjaśnić istotę ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych
- umie wyjaśnić zasady użytku utworów chronionych prawem autorskim
- umie wskazać i omówić prawa pokrewne prawa autorskiego (dotyczące nagrań, wykonań, fonogramów, wideogramów, wydań naukowych i krytycznych)
- umie zdefiniować i odróżnić wzór przemysłowy i towarowy
- umie rozpoznać oznaczenie pochodzenia geograficznego

Kompetencje (K_K07)
- rozumie konieczność ochrony intelektualnej
- docenia znaczenie ochrony prawnoautorskiej
- szanuje prawa podmiotowe twórców i zna konsekwencje ich naruszenia
Metody dydaktyczne
Wykład; konwersatorium; prasówka; warsztaty; praca grupowa
Treści programowe przedmiotu
Historia prawa autorskiego; podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego w zakresie ich przedmiotu, podmiotu, zakresu ochrony, sposobów naruszania prawa; podstawy ochrony własności intelektualnej (prawa autorskiego i własności przemysłowej); prawa autorskie w zakresie przekładu, edycji i opracowania; zasady użytku utworów chronionych p.a.; reklama zakazana i nieuczciwa; tajemnica dziennikarska, ochrona wizerunku, krytyka dziennikarska, autoryzacja, sprostowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny (1. semestr).
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, umiejętność sformułowania oceny prawnej omawianych zagadnień (1. i 2. semestr),
Udział w zajęciach - dopuszczalne 3 nieobecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
L. Grosicki, P. Grosicki, Ochrona własności intelektualnej. Własność przemysłowa, Pułtusk 2012.
R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2011.
Ochrona własności intelektualnej, red. A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010.
Ochrona Własności Intelektualnej. Prawo Prasowe, Warszawa 2014.
Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013.
Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.
Kowalska S., Walczak M., Społeczeństwo informacyjne. Wolność słowa w kontekście dziennikarzy i polityków, Poznań-Kalisz 2011.
Kowalska S., Walczak M., Regulacje prawne w zarządzaniu komunikacją i informacją medialną, Konin 2012.

Materiały UPRP
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem