Historia Polski XIX wieku (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0400-0401WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Uzupełnienie podręcznikowego obrazu epoki
C2 Przedstawienie przemian społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących na ziemiach polskich pod zaborami
C3 Zapoznanie studentów z polityką zaborców wobec sprawy polskiej
Wymagania wstępne
W1 zainteresowanie problematyką
W2 podstawowe wiadomości podręcznikowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych dziedzin historii i jej dyscyplin (zawartych w programie studiów w IH KUL) K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięć historii i jej dyscyplin

UMIEJĘTNOŚCI K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy, połączony z prezentacją
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje dzieje Polski w latach 1795-1918. Omówione zostaną: rozbiory Polski, polityka władz zaborczych wobec sprawy polskiej w poszczególnych okresach, walka Polaków o odzyskanie niepodległości - zarówno powstania narodowe, jak i praca organiczna, emigracja polska, przemiany społeczno-kulturowe na ziemiach polskich i ich rozwój gospodarczy, wreszcie czynniki sprzyjające odzyskaniu niepodległości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład kończy się zaliczeniem bez oceny. Warunkiem uzyskania zliczenia jest obecność na wykładzie potwierdzona wpisem na liście obecności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Chwalba A. Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.
Kukiel M. Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1961
Literatura uzupełniająca:
Bruckner A. dzieje kultury polskiej, t. IV, Kraków 1946;
Chrześcijaństwo w Polsce. zarys przemian 966-1945, red J. Kłoczowski, Lublin 1980;
Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, red. J. Jedlicki, t. I-III, Warszawa 2008;
Kalembka S. Wielka Emigracja 1831-1863, Toruń 2003;
Kizwalter T. O nowoczesności narodu, warszawa 1999.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin